Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 24/6.12.2018

Δ.Σ. 24/6.12.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης/6.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός   της  Ιδιότητας  του  Μέλους  του  Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την, κατόπιν και της έκφρασης σχετικής επιθυμίας από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρο Σταθάκη, από 1.12.2018 απαλλαγή του από τα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του είχαν ανατεθεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 66/14.7.2016 και τον, συνεπεία αυτού, επανακαθορισμό της Ιδιότητάς του ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

2. Όπως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:

2.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως και τις 6.6.2021.

2.2. Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό  Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.4. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.5. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

2.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.8. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.9. Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.10. Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία της έως τις 10.7.2019.

2.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 52118037/17.10.2018 για την ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού αριθ. 52118037/17.10.2018 και την ανάθεση της ασφάλισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των Θυγατρικών της εταιρειών σε ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης στην Ασφαλιστική Εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της, σε εφαρμογή σχετικού όρου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του έτους 2018.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συμβόλαιο υπ’ αριθ. 34815/10.11.2011 «Σύμβαση Απόσχισης του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ και απορρόφηση αυτού από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ», αναφορικά με τον Υ/Σ Κομοτηνής, τον Υ/Σ και το ΚΥΤ Αλιβερίου και τον Υ/Σ Εδεσσαίου.
Διόρθωση του πιο πάνω Συμβολαίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διόρθωση του συμβολαίου υπ’ αριθ. 34815/10.11.2011 «Σύμβαση Απόσχισης του Κλάδου Μεταφοράς της ΔΕΗ ΑΕ και απορρόφηση αυτού από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ», όσον αφορά στα άρθρα Υ16 (Υ/Σ ΑΗΣ Κομοτηνής), Κ21 και Υ185 (ΚΥΤ και Υποσταθμός Αλιβερίου) και Υ122 (Υ/Σ ΥΗΣ Εδεσσαίου).

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται το 2019 η προμήθεια και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη των αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε..

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5202 για το Έργο: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟχ με πρωτογενή μέτρα».
Έκδοση Συμπληρώματος (Νο 3) της πιο πάνω σύμβασης για πρόσθετες εργασίες, τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου και ρυθμίσεις της  εν λόγω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5202 για το Έργο: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟχ με πρωτογενή μέτρα», ενέκρινε την έκδοση Συμπληρώματος για πρόσθετες εργασίες, τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος του Έργου και λοιπές ρυθμίσεις της σύμβασης.     

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018.006/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,88 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων (σχιστόλιθου) από τα Νοτιοδυτικά πρανή και υποστηρικτικές εργασίες του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης αριθ. 2018.006/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 9,88 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων (σχιστόλιθου) από τα Νοτιοδυτικά πρανή και υποστηρικτικές εργασίες του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΣΜΙΣ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 10.473.000 Ευρώ.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2018.008/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».
Υποκατάσταση του Αναδόχου της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας «ΑΚΜΗ ΑΤΕ» της σύμβασης αριθ. 2018.008/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 Χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» με τις τιμές μονάδας της σύμβασης, από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΤΕΒΕ» και σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ έκδοση 3η α/α 26, το Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμόν 3/10.1.2006 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ