Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 22/20.11.2018

Δ.Σ. 22/20.11.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/20.11.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της ΔΕΗ Α.Ε.. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Υποψηφίων Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των Aνεξάρτητων Mελών) των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων για την απόκτηση της Ιδιότητας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους πληροί ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που δεν αποχωρούν οικειοθελώς μέχρι την ως άνω ημερομηνία εντός της οποίας συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις καταγγέλονται.
Στους εργαζομένους που κατά τα ανωτέρω, είτε αποχωρούν οικειοθελώς, είτε καταγγέλλεται η σύμβαση τους, καταβάλλεται νόμιμη αποζημίωση.
Ειδικά οι εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον αποχωρήσουν οικειοθελώς από την Επιχείρηση μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2019, η εταιρεία θα τους καταβάλλει ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε., της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και όρισε, ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, την 31.12.2018. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: - ΥΗΕ Ιλαρίωνα.
Μερική Χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δεσκάτης, του Νομού Γρεβενών.
- Αναθεώρηση Πίνακα Έργων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένο Πίνακα χρηματοδοτούμενων Έργων στο Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Δήμου.
Το σύνολο των έργων του Πίνακα χρηματοδοτούνται μερικώς από τη ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 68/13.6.2014 και έως του ποσού του 1.900.000 Ευρώ. 

                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ:
Έναρξη άσκησης δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη άσκησης δραστηριότητας Πώλησης Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες. 

                                                                                                                        ---------- . ----------- 
            

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής : 


                                                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
                                                                                       ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
                                                                                        ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
                                                                                           «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» 
                                                                                                             Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000


Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 135/20.11.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 12ης Δεκεμβρίου 2018, ημέρας Τετάρτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 12ης Δεκεμβρίου 2018, ημέρας Τετάρτης, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32, 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο τη 14η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 4 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ. με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 31ης Δεκεμβρίου 2018, ημέρας Δευτέρας, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.


Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
                                                
                                                                                                                        ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ