Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 21/6.11.2018

Δ.Σ 21/6.11.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/6.11.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 5346311.2014/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Χρονική παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας  εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 35.2, το άρθρο 376 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/10.1.2006, τη χρονική παράταση  της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης αριθ. 5346311.2014, κατά 180 ημέρες χωρίς καμία αποζημίωση για τον Ανάδοχο πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
Νέα ημερομηνία πέρατος ορίστηκε η 24η Απριλίου 2019.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 Χ 106 Μστ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2018.014/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6, τον Νόμο 4412/2016 και τις υπ’ αριθ. 3/10.1.2006 και 128/8.11.2016 - παρ. 2γ Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.  

---------- . -----------
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018.015/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τις τομές 1, 2 και 3 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2018.015/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τις τομές 1, 2 και 3 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2018.015/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6, τον Νόμο 4412/2016 και τις υπ’ αριθ. 3/10.1.2006 και 128/8.11.2016 - παρ. 2γ Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προώθηση ηλεκτρονικού λογαριασμού.
- Χρέωση έντυπου λογαριασμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε χρέωση, ίση με ένα (1) Ευρώ, για κάθε έντυπο λογαριασμό που θα εκδίδεται για τους πελάτες της, από την 1.12.2018. 
Στόχος η προώθηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού.  

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια 234.700 MWhth φυσικού αερίου μέσω της 4ης Τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια φυσικού αερίου για το 4ο τρίμηνο του έτους 2018, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης της τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Νο 025.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση εκμίσθωσης στο ΕΚΕΤΑ έκτασης ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό την πειραματική διερεύνηση της τεχνολογίας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη σύναψη Σύμβασης Εκμίσθωσης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έκτασης ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει πειραματική μονάδα δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα.

2. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για την προώθηση, διάδοση και διάχυση της νέας τεχνολογίας.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001) για την εκτέλεση του Έργου: «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
- Παράταση της προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.
- Πρόσθετη δαπάνη για την επιπλέον παραμονή του Αναδόχου στο πιο πάνω Έργο.
- Υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, παράτασης στην εγκεκριμένη τελική προθεσμία (30.6.2017) πέρατος του Έργου: «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», έως τις 31.10.2017, ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών της σύμβασης αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001).

2. Την οριστικοποίηση του ποσού της αναθεώρησης, που θα αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. από τον Ανάδοχο, σε εκπλήρωση της ρήτρας αναθεώρησης που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, στο ύψος των 250.000 Ευρώ.

3. Την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ύψους 1.430.000 Ευρώ, προς πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του για τις δαπάνες παραμονής του για επιπλέον 23,5 μήνες, για την εκτέλεση του Έργου της σύμβασης αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001). 

4. Την υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πιο πάνω σύμβασης, ύψους 14.955.514,55 Ευρώ κατά το ποσό των 1.430.000 Ευρώ. 
Ο νέος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε  16.385.514,55 Ευρώ.

Επίσης αποφάσισε ότι τα ανωτέρω θα ισχύουν κατόπιν της έγγραφης δήλωσης του Αναδόχου ότι με την υλοποίηση των ανωτέρω δε διατηρεί καμία επιφύλαξη ή απαίτηση σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης έως σήμερα.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση και χορήγηση Ειδικού Επιδόματος σε εργαζόμενους της Επιχείρησης τεχνικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Λύση της σύμβασης μίσθωσης της Κατασκήνωσης «ΥΔΡΥΛΙ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την από κοινού λύση της σύμβασης της μίσθωσης της κατασκήνωσης «ΥΔΡΥΛΙ», μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και του Δήμου Κασσάνδρας.

---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ