Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 20/23.10.2018

Δ.Σ 20/23.10.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/23.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ 52318002 για τη μίσθωση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες της μίσθωσης του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber), χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών με μονομερές δικαίωμα (option) της WIND ανανέωσης της μισθωτικής διάρκειας για επιπλέον δέκα (10) έτη, με συνολικό τίμημα 12.000.000 Ευρώ. 

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας φυσικού αερίου για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας φυσικού αερίου για το έτος 2019.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κατανομή υπόλοιπου ποσού χρηματοδότησης Έργων Ανάπτυξης και Προμήθειας Εξοπλισμού για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και αναθεώρηση του πίνακα των εν λόγω Έργων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον αναθεωρημένο Πίνακα Έργων που πρότεινε ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης των 947.515,10 Ευρώ, ποσό το οποίο θα αποτελεί ανώτατο όριο υπόλοιπης χρηματοδότησης.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εξουσιοδότηση υπογραφής της, για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση της Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, έως και την 6η Ιουνίου 2021. 

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τόν. λιγνίτη και 0,7 x 106 τόν. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου». 
Μείωση συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση κατά 40% των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τόν. λιγνίτη και 0,7 x 106 τόν. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ, από το Γ’ τρίμηνο του 2017 έως και το Β’ τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙV α/α 122, το άρθρο 376, παρ. 2 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5, παρ. 10 και 12 του Συμφωνητικού της σύμβασης αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Ανάκληση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον τερματισμό της συνεργασίας της Επιχείρησης με τον Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Ιωάν. Κατάκη.

---------- . -----------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ