Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 19/25.09.2018

Δ.Σ. 19/25.09.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ης/25.9.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2018 – 30.6.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2018 – 30.6.2018, η οποία περιλαμβάνει:

• Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2018 – 30.6.2018 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

- Κατάσταση Ταμιακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. 


                                                                                                                    ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Κάλυψη απαιτήσεων του Αναδόχου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», για την ολοσχερή τακτοποίηση των απαιτήσεων του Αναδόχου έως και τις 12.7.2017, αποζημίωσή του και παράταση εγγύησης εξοπλισμού. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

- Επαύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος και χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

1. Τη συνέχιση και ομαλή ολοκλήρωση της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, με εφαρμογή όρου εγγυήσεων θερμών μερών για τις βαθμίδες S1B, S1N και S2B

2. Την επαύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος κατά 1.243.828,80 Ευρώ, για την ανακαίνιση με την έκδοση της αντίστοιχης εντολής αγοράς της επιθεώρησης/ανακαίνισης (Purchase Order) για τις βαθμίδες S1N, S1B και S2B.

3. Την επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι τις 31.12.2019. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019. 


                                                                                                                        ---------- . ----------- 


ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΚΥΟΡ-177 για το Έργο : «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

Ανάθεση του πιο πάνω Έργου του εν λόγω Διαγωνισμού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», του Διαγωνισμού αριθ. ΔΚΥΟΡ-177, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» σύμφωνα με τη προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης έναντι συνολικού τιμήματος 21.700.000,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είκοσι (20) μήνες. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,8 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Χρονική παράταση εκτέλεσης του εν λόγω Έργου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου : «Διακίνηση 9,8 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ, κατά 208 ημέρες, χωρίς καμία αποζημίωση για τον Ανάδοχο πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. Νέα ημερομηνία πέρατος ορίστικε η 19η Οκτωβρίου 2018. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018.013/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».

Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2018.013/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ - ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ» σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2018.013/ΛΚΔΜ το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6, το Ν. 4412/2016 και τις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/10.1.2006 και 128/8.11.2016. 


                                                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Έναρξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τρίτους σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε θέματα εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη άσκησης παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών) στις δραστηριότητες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έδωσε εντολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. να συνεργαστούν με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. 


                                                                                                                           ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ