Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 17/31.7.2018

Δ.Σ. 17/31.7.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/31.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: - Έγκριση των αρχικών σχεδίων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε., «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

- Έγκριση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τις θυγατρικές της εταιρείες, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και αντιστρόφως, της Σύμβασης Πώλησης Λιγνίτη της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», της Σύμβασης Παροχής Ύδρευσης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», καθώς και της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΥΤ) από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την έγκριση των βασικών σημείων των αρχικών σχεδίων Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreements - SPAs) για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε., «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

2. Την έγκριση των υπηρεσιών που απαιτείται να παρέχονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τις θυγατρικές της εταιρείες, «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.» και αντιστρόφως, μέσω συμβάσεων (Service Level Agreements – SLAs), καθώς και των στοιχείων κοστολόγησής τους.

3. Την έγκριση των σχεδίων Σύμβασης Πώλησης Λιγνίτη της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.», της Σύμβασης Παροχής ύδρευσης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΥΤ) από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς τη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 6300014291/5.12.2017 για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

- Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επαύξηση του ανώτατου συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης αριθ. 6300014291/5.12.2017, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατά 50%, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους αυτής, καθώς και την τροποποίηση και προσθήκη λοιπών όρων της εν λόγω σύμβασης.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης και αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι κάτοικοι από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στις περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, αποφάσισε τη διαγραφή οφειλών Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από 1.1.2018 έως και 23.7.2018 σε οικίες ή επαγγελματικές εκμεταλλεύσεις που στις πρόσφατες πυρκαγιές υπέστησαν εκτεταμένες υλικές καταστροφές, καθώς και στις οικίες ή επαγγελματικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες διέμεναν ή επιχειρούσαν πρόσωπα που απώλεσαν τη ζωή τους. Για τις οφειλές που αντιστοιχούν σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε πριν από την 31.12.2017, παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης χωρίς προκαταβολή, σε έως 48 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε., τις οποίες διαθέτει η Επιχείρηση, στην ελληνική αγορά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της διάρκειας της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε., μέχρι 31.12.2018, από την παραγωγή των ΥΗΣ του έτους 2018, για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. και σύμφωνα με τις υπ’ αριθ., 18/10.3.2016 και 92/11.7.2017 σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2017.008/ΛΚΔΜ με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας : «Μεταφορά 2,5 x 106 τόν. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2017.008/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά 2,5 x 106 τόν. λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου.», στη μοναδική συμφέρουσα και μειοδότρια εταιρεία «ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ Ι.Μ.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 4.585.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (option) για την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος έως 50%.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Waste Syclo για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της για το έτος 2018.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Waste Syclo για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της για το έτος 2018.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ. (450 περίπου στρεμμάτων οικιστικής περιοχής και 1.350 περίπου στρεμμάτων κτηματικής περιοχής), για τη δημιουργία του Ταμιευτήρα του Φράγματος του ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ (Α’ΦΑΣΗ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε Α’ φάση, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., εκτάσεων του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, συνολικού εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ., με τα συστατικά και παραρτήματά τους, για την πρόσκτηση εκτάσεων που επηρεάζονται από τη δημιουργία του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μεσοχώρας, με επίκληση της διαδικασίας του κατεπείγοντος, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 3, του Ν. 2882/2001, όπως ισχύει.

---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση μισθωτού της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε., για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, βάσει του άρθρου 4, παράγρ. 4 του Ν. 4533/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μετακίνηση στελέχους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε., για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 4 του Ν. 4533/2018.

---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ