Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 16/10.7.2018

Δ.Σ. 16/10.7.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 16ης/10.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018.008/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2018.008/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2018.008/ΛΚΔΜ το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6, το Ν.4412/2016 και τις Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/10.1.2006 και 128/8.11.2016.

                                                                                          ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Οικισμός προσωπικού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

– Περάτωση της λειτουργίας του και εκκένωσή του.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την περάτωση λειτουργίας του Οικισμού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και την εκκένωσή του σε διάστημα έξι μηνών από λήψεως (10.7.2018) της απόφασης.


                                                                                          ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

- Χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι, μέχρι τις 30.9.2018.


                                                                                         ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Διευθέτηση θεμάτων συμβάσεων και αναθέσεων που αφορούν και τις θυγατρικές εταιρείες «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διευθέτηση θεμάτων συμβάσεων και αναθέσεων που αφορούν και τις θυγατρικές εταιρείες «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

                                                                                            ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 2018 – 2030 και 2018 – 2022, αντίστοιχα.


                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Επέκταση χορήγησης «Ειδικού Επιδόματος Εργοδηγών – Επιστατών Βαρέων Μηχανημάτων» στους χειριστές Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων (ΠΕΤ).


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση χορήγησης του «Ειδικού Επιδόματος Εργοδηγών – Επιστατών Βαρέων Μηχανημάτων» των Λιγνιτικών Κέντρων, στους ασκούντες καθήκοντα Χειριστή Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων (ΠΕΤ) των Ορυχείων και καθόρισε τις προϋποθέσεις για την εφεξής ανάθεση καθηκόντων χειριστη ΠΕΤ.

                                                                                           ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Πλαίσιο χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων, στο προσωπικό της Επιχείρησης.

- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/8.11.2016.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση διατάξεων της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/8.11.2016 αναφορικά με το πλαίσιο οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων, στο προσωπικό της Επιχείρησης.

                                                                                         ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ