Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14/25.6.2018

Δ.Σ. 14/25.6.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14ης/25.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2018 – 31.3.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ Τριμήνου 2018.ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2018 – 31.3.2018, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,

καθώς και τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά μεγέθη του Α’ Τριμήνου 2018 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

                                                                                        ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2018 και λειτουργική πολιτική και διαχείριση αγορών αποθέματος.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η αγορά και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη των αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε.. 

                                                                                       --------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2018/001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,6 χ 106 Μ3 στ υπερκειμένων και κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε2, Ε6 και Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο κατακύρωσε τον Διαγωνισμό αριθ. 2018/001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 8,6 χ 106 Μ3 στ υπερκειμένων και κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε2, Ε6 και Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 7.086.975 Ευρώ. 

                                                                                        ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 Χ 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού». Μείωση συμβατικών ρυθμών διακίνησης με αντίστοιχη χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 Χ 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού», την απομείωση των συμβατικών ρυθμών και τη χρονική παράταση του Έργου κατά εκατόν είκοσι επτά (127) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. 


                                                                                    ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ