Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/8.6.2018

Δ.Σ. 13/8.6.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/8.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: - Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την εκλογή ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη (Εκτελεστικό Μέλος) και τη συγκρότησή του σε Σώμα.


2. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.


3. Όπως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:


3.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως και τις 6.6.2021.

3.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.9. Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10. Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία της έως τις 10.7.2019.

3.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.


                                                                                      ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».
Στόχος η ενίσχυση ατόμων που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.

                                                                                      ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαδικασία μετάθεσης προσωπικού από τους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης.

- Ρύθμιση θεμάτων απασχολούμενου προσωπικού της ΔΥΑΕ και της ΔΕΚΠ, στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τη διαδικασία μετάθεσης προσωπικού από τους υπό απόσχιση κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης και ΑΗΣ Μελίτης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Εταιρείας στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίας (Καταστήματα Πελοποννήσου και Νομού Αττικής) και στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής (Τομείς Κεντρικής Συντήρησης της ΔΕΘ).

                                                                                  ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Παροχή εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς την EDS Doo, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς του ομίλου της EDS Doo από τη ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. στις συνεργαζόμενες τράπεζες της EDS στη FYROM για διατήρηση των υφιστάμενων ορίων χρηματοδότησης της EDS, την παροχή τραπεζικών εγγυητικών επιστολών από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας της EDS και την παροχή από τη ΔΕΗ Α.Ε. τραπεζικών εγγυητικών επιστολών στους πωλητές που αντιστοιχούν στο τμήμα του τιμήματος εξαγοράς που θα καταβληθεί υπό προϋποθέσεις.

                                                                                          ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ - 11 15 5052 για την εκτέλεση του Έργου : «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/150 kV, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V.».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ – 11 15 5052 για την εκτέλεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/150 kV, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στην Σύμπραξη Εταιρειών με την επωνυμία CONSORTIUM “AKTOR S.A. - HYOSUNG CORPORATION”, ως τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια του Διαγωνισμού, έναντι του Συμβατικού Τιμήματος Κτήσης του Έργου 10.867.045 Ευρώ, και έναντι Τιμήματος Σύμβασης 10ετούς Συντήρησης του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ) 238.000 Ευρώ, ήτοι, έναντι ετησίου Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης Συντήρησης (ΨΣΕ) 23.800 Ευρώ.


                                                                                       ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ