Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/5.6.2018

Δ.Σ. 12/5.6.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/5.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV), προκειμένου μεταξύ άλλων να αποφασίσει για τον ορισμό του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV σε αντικατάσταση του κ. Σταύρου Γούτσου και την πραγματοποίηση όποιων τροποποιήσεων στο Καταστατικό του SPV απαιτηθούν κατά το Βρετανικό Δίκαιο. 

                                                                                     ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-52016049/7.3.2017 για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονους ή 4χρονους.

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-52016049/7.3.2017 για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση «με το κλειδί στο χέρι» στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονους ή 4χρονους, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.


                                                                                     ---------- . -----------
              
ΘΕΜΑ: Ανανέωση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανανέωση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Σταθμών (Λειτουργίας και Συντήρησης) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. για τριανταέξι (36) μήνες, με ισχύ από 1.3.2018 έως την 1.3.2021, με ετήσιο συμβατικό τίμημα εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια (612.800 Ευρώ).

                                                                                     ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Αύξηση του αριθμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. - Εκλογή νέου Μέλους της.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., στις 7 Ιουνίου 2018, την αύξηση του αριθμού των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου από τρία σε τέσσερα και την εκλογή ως νέου Μέλους της, του κου Νικολάου Φράγκου του Ευστρατίου, καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


                                                                                     ---------- . -----------


ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 6.6.2018, και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση των ετησίων κερδών.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως και 31.12.2017.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
6. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.


                                                                                     ---------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Την επί της αρχής έγκριση συμμετοχής της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και θυγατρικών της εταιρειών στις αντίστοιχες ανταγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ υποβολής προσφορών για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης έργων των ως άνω εταιρειών.

2. Την έγκριση επένδυσης κατασκευής, εφόσον τα έργα που θα συμμετάσχουν κατά τα ανωτέρω είναι στο πίνακα επιτυχόντων των αντίστοιχων ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ.

3. Την έγκριση παροχής από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για λογαριασμό της και για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών της, των απαιτουμένων εγγυήσεων συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες της ΡΑΕ για τα έργα που θα συμμετάσχουν κατά τα ανωτέρω.

4. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., κ. Ηλία Μοναχολιά για τη διενέργεια των απαιτουμένων διαδικασιών.

5. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.                                                                                            ---------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ