Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 11/23.5.2018

Δ.Σ. 11/23.5.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 11ης/23.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά τους σε δύο (2) νέες εταιρείες, σύμφωνα με το Νόμο 4533/2018.
- Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest – «EoI») για τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο (2) νέων εταιρειών.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε: 

1. Την απόσχιση δύο Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 και των Νόμων 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, την έγκριση των μέχρι τούδε ενεργειών που έχουν γίνει για την ως άνω απόσχιση, καθώς και την αποδοχή της ανάληψης των 13.200.000 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ εκάστης, και των 24.782.500 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ εκάστης, που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά εκάστου Κλάδου.

2. Την έγκριση των: 

2.1. Από 31.3.2018 Λογιστικών Καταστάσεων των δύο (2) Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., Μεγαλόπολης και Μελίτης, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 [ΦΕΚ Α’ 75/27.4.2018] και εισφοράς τους στις δύο (2) νέες εταιρείες που θα συσταθούν με βάση τον Νόμο 4533/2018. 

2.2. Από 23.5.2018 Εκθέσεων Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης που συνέταξαν οι ορκωτοί ελεγκτές. 

2.3. Από 23.5.2018 Σχεδίων Όρων Απόσχισης για την απόσχιση των Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ Α.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών για την εισφορά των Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους Νόμους 4533/2018, 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν. 

2.4. Από 23.5.2018 Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. για τα Σχέδια Όρων Απόσχισης. 

3. Την έγκριση των Σχεδίων Καταστατικών των δύο νέων εταιρειών στις οποίες θα εισφερθούν οι Κλάδοι της ΔΕΗ Α.Ε.. 

4. Τον ορισμό Συμβολαιογράφου προκειμένου να συντάξει τις συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., να καταρτίσει τα Καταστατικά των δύο νέων εταιρειών και συστήσει αυτές, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης. 

5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. προκειμένου να υπογράψει τις δύο συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., για λογαριασμό της Εταιρείας. 

6. Να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που θα συγκληθεί, την έγκριση των ανωτέρω. 

7. Την έγκριση Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΗ Α.Ε. για την προκήρυξη του ανοιχτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4533/2018.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 50/23.5.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526), στις 26 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για:

α) την απόσχιση δύο (2) Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. και των συναφών με αυτούς στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, σε εφαρμογή του Νόμου 4533/2018 [ΦΕΚ Α' 75/27.4.2018] και των Νόμων 2166/1993 και 2190/1920, ως ισχύουν, 

β) την έγκριση των Λογιστικών Καταστάσεων Απόσχισης των Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. με ημερομηνία 31.3.2018, μετά των παραρτημάτων τους, 

γ) την έγκριση των από 23.5.2018 Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Κωνσταντίνου Ευαγγελινού (ΑΜ ΣΟΕΛ 13151) και Παναγιώτη Πρεβέντη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14501) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των Κλάδων, 

δ) την έγκριση των από 23.5.2018 Σχεδίων Όρων Απόσχισης (ΣΟΑ) των Κλάδων για την απόσχιση των Κλάδων λιγνιτικής παραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ Α.Ε., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους όροι για την έκδοση των μετοχών για την εισφορά των Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τους Νόμους 4533/2018, 2166/1993, και 2190/1920, ως ισχύουν, 

ε) την έγκριση των Σχεδίων Καταστατικών των δύο (2) νέων εταιρειών στις οποίες θα εισφερθούν οι Κλάδοι της ΔΕΗ Α.Ε., και

στ) την αποδοχή της ανάληψης των 13.200.000 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΛΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ έκαστης, και των 24.782.500 νέων ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της συσταθησομένης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ονομαστικής αξίας 4,00 Ευρώ έκαστης, που παρέχουν στην εισφέρουσα εταιρεία ΔΕΗ δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, ως αντάλλαγμα για την ως άνω απόσχιση και εισφορά εκάστου κλάδου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσιοδοτήσεις - Ορισμός Προσώπων

- Ορισμός της Συμβολαιογράφου Μαρίας Τσαγγάρη – Βάλβη, προκειμένου να συντάξει τις συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., να καταρτίσει τα Καταστατικά των δύο (2) νέων εταιρειών και συστήσει αυτές, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης.

- Εξουσιοδότηση:

α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να υπογράψει τις δύο (2) συμβολαιογραφικές πράξεις απόσχισης των δύο (2) Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε., για λογαριασμό της Εταιρείας, 

β) των κυρίων, Λιάνας Μουμουτζή, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. ή/και Αντωνίας Κουκουριτάκη, Δικηγόρου της ΔΕΗ Α.Ε., για τη συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων, διόρθωση παραδρομών, διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων και για την υποβολή των αναγκαίων εγγράφων στη Διοίκηση και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετικά με και έως την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, ως προβλέπεται στο Νόμο 4533/2018. 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 21ης Ιουνίου 2018, ημέρας Πέμπτης, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 21ης Ιουνίου 2018, ημέρας Πέμπτης, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 23η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32, 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο την 23η Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526), στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 6ης Ιουλίου 2018, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 7η Ιουλίου 2018, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.


Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

--------- . ---------

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ και Πρωτοβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τριετούς διάρκειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τριετούς διάρκειας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της, με τους Εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ και Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. 

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ