Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 10/15.5.2018

Δ.Σ. 10/15.5.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης/15.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθετότητας Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της παρ. Β.3.6. του Κεφαλαίου Β «ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ» του Κανονισμού Μεταθετότητας, όπως αυτός ισχύει, με την οποία δεν θεωρούνται μεταθέσεις και δεν διέπονται από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταθετότητας, οι μετακινήσεις εργαζομένων με πρωτοβουλία της Εταιρείας, οι οποίες πραγματοποιούνται στις αναφερόμενες στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΗ περιπτώσεις.
Εφόσον, από τις εν λόγω μετακινήσεις προκύπτει βλαπτική μισθολογική μεταβολή στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που πρόκειται να μετακινηθούν, θα εφαρμόζονται τα κριτήρια του ΚΕΦ. Ε’ και τα οριζόμενα στην παρ. Γ.5 του Κανονισμού Μεταθετότητας.

                                                                                 ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας.
Συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 52/10.5.2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο συμπλήρωσε την Απόφασή του υπ’ αριθ. 52/10.5.2017 εγκρίνοντας τη λειτουργία του «Διεθνούς Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υγείας (ΔΙΕΠΥ)» με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας στην οποία συμμετέχει η ΔΕΗ Α.Ε. κατά 80% και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 20%. 

                                                                                    ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 611720/25.1.2018 για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 5.560.000 κιλών κυλινδρελαίου αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% SAE 50, TBN 40 και 860.000 κιλών ελαιολιπαντικού μεσόστροφων θαλασσίων μηχανών SAE 40, TBN 30.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611720 και την ανάθεση της προμήθειας 6.420.000 κιλών ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. και ELVIGRO A.B.E.E..

                                                                                     ----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001/2007, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».
- Πρόταση του πιο πάνω προμηθευτή για φιλική επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών της σύμβασης προμήθειας λιγνίτη και συγκρότηση επιτροπής φιλικών διαπραγματεύσεων.
- Μερική αποδοχή των προτάσεων του πιο πάνω προμηθευτή για την οριστική αναθεώρηση τιμών της σύμβασης προμήθειας λιγνίτη και τροποποίησης όρων αυτής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Την έγκριση της αποδοχής της πρότασης του προμηθευτή, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για φιλική επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των συμβατικών τιμών κατά ταις περιόδους από το Δ' 3-μηνο 2012 και εντεύθεν, της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001/2007.
2. Τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, η οποία θα εξετάσει με τον προμηθευτή την επίλυση της εκκρεμότητας οριστικής αναθεώρησης των συμβατικών τιμών για τις παραδόσεις λιγνίτη από το Δ’3-μηνο 2012 έως 31.12.2015.
3. Την έγκριση της αποδοχής της πρότασης του προμηθευτή «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» για τις παραδόσεις λιγνίτη από Ιούλιο 2016 και εφεξής, η οριστική αναθεώρηση των συμβατικών τιμών κατά τις περιόδους από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν, της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2007001/2007, να υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο αναθεώρησης τιμών που προτάθηκε από Ομάδα Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων και προβλέπεται από το 2015 στους νέους διαγωνισμούς χωματουργικών έργων της ΔΕΗ Α.Ε..
4. Την έγκριση της τροποποίησης του αντίστοιχου όρους της Σύμβασης ΔΥΠΟΡ-2007001/2007 και την ανάλογη προσαρμογή του, για τις παραδόσεις λιγνίτη από Ιούλιο 2016 και εφεξής, σύμφωνα με την ως άνω απόφασή του.


                                                                                    ----------- . -----------


ΘΕΜΑ: Σύγκληση της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

                                                                                «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
                                                           ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
                                                                ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
                                                                     «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
                                                                                  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την Απόφαση αριθ. 47/15.5.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 16η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 7 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 11745), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης (1.1.2017 έως 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της Ιδιότητάς τους ως Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή νέου Μέλους ή Μελών στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση της παράτασης ισχύος έως και τις 28.2.2018, της από 7.12.2015 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην έγκριση εκπτώσεων όγκου περιόδου 2016-2017 επί των εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ : Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 2ας Ιουνίου 2018, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ας Ιουνίου 2018, ημέρας Σαββάτου, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32 - 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο την 4η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 11745), στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 15ης Ιουνίου 2018, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη 16ηΙουνίου 2018, ημέρα Σάββατο, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

                                                                                  Αθήνα, 15 Μαΐου 2018 

                                                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ