Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 1/16.1.2018

Δ.Σ. 1/16.1.2018


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/16.1.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Υπογραφή Σύμβασης Παροχής Θερμικής Ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και: 

α) Δήμου Αμυνταίου/Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) και 
β)Δήμου Μεγαλόπολης/Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΜΑΕΟΤΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

• Την έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Παροχής Θερμικής Ενέργειας (ΣΠΘΕ) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε.  και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρμανσης/Δήμων Αμυνταίου και Μεγαλόπολης, Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) και Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΤΜΑΕΟΤΑ), αντιστοίχως.

• Την έγκριση του διακανονισμού των εκατέρωθεν οφειλών τόσο για την παρασχεθείσα θερμική ενέργεια, σε ΔΕΤΕΠΑ και ΤΜΑΕΟΤΑ, όσο και για τη μετασκευή των Μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου.

• Την έγκριση της οικονομικής τακτοποίησης των μέχρι τώρα εκδοθέντων και μη εξοφληθέντων, μερικώς ή ολικώς, τιμολογίων για τις τηλεθερμάνσεις Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς». 

Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

- Την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσοστό έως 50% ή ποσού έως 2.412.760 Ευρώ της σύμβασης αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ για την  παροχή υπηρεσίας: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τον. λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς», με αντίστοιχη χρονική παράταση. 

Με την επαύξηση, το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα διαμορφωθεί σε 7.238.280 Ευρώ.

- Όπως, σε περίπτωση έγκρισης ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας της διαδοχής Διακήρυξης αριθ. 2017.004/ΛΚΔΜ κατά τον χρόνο εκτέλεσης της επαύξησης της σύμβασης αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσης επαύξησης. 

- Όπως, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της σύμβασης αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αποδοχές έκτακτου Προσωπικού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναπροσαρμογή, από 1.1.2018, των μηνιαίων αποδοχών των απασχολούμενων με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οχτάμηνης διάρκειας, αμειβόμενων με μισθό, και την καταβολή στο εν λόγω έκτακτο προσωπικό που προσλήφθηκε από 1.5.2017 και εντεύθεν, αύξησης ύψους 30 Ευρώ μεικτά για κάθε μήνα απασχόλησής του, έως 31.12.2017.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2018 και 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2018 - 2019 και για όσο περαιτέρω χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης για τον καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών για την υλοποίηση της συμμετοχής. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)» με καταβολή μετρητών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)», με την καταβολή 8.700 Ευρώ για την αγορά 87 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των 100 Ευρώ εκάστη.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ