Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.26/7.11.2017

Δ.Σ.26/7.11.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 26ης/07.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Κάλυψη δαπανών λειτουργίας Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου και στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2018) καθώς και τη συνέχιση της φιλοξενίας, έως 15 βρεφών - νηπίων του Δήμου Αμαρουσίου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο προσωπικό του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΔΜ) της ΔΕΣΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ρύθμισε θέματα που αφορούν στη χορήγηση ειδικών επιδομάτων στο προσωπικό του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΣΕ. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ρύθμισε θέματα που αφορούν στα ειδικά επιδόματα που θα χορηγηθούν στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς καθώς και στο προσωπικό του πρώην ΚΜΕΕΕ Ρόδου που μετεγκαταστάθηκε και απασχολείται στο χώρο του ΑΗΣ Κατταβιάς και επιπλέον ενέκρινε την ένταξη των δύο ως άνω Υπηρεσιακών Κλιμακίων στις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές, βάσει της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 53/12.5.2014, και την υπαγωγή τους στα κίνητρα που προσδιορίζονται αντίστοιχα για τις περιοχές αυτές.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας.

- Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 120/26.11.2015.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση – συμπλήρωση της παρ. 1.3 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 120/26.11.2015 ρυθμίζοντας, με αυτόν τον τρόπο θέματα που αφορούν στην πολιτική μετακίνησης στελεχών.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κύρωση Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις και Ιταλία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, για διμερείς συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ποσότητας έως 251 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, για το Μάιο 2016 και από Ιανουάριο 2017 έως και Οκτώβριο 2017.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση επτά (7) ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών κατά 100% της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., και εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σύστασης ανωνύμων εταιρειών, θυγατρικών κατά 100% της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ