Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.25/17.10.2017

Δ.Σ.25/17.10.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 25ης/17.10.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘΕΜΑ: Διακήρυξη αριθ. ΔΜΚΘ – 11 17 5201. 
Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» και των βασικών όρων για την κατάρτιση της υπόψη διακήρυξης, με αντικείμενο: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διενέργεια του Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» με αντικείμενο:
«ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, II, III και IV

1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,
συνολικού προϋπολογισμού 145.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης), ο οποίος αναλύεται ως εξής:

α) σε 25.000.000 Ευρώ για το αντικείμενο του Μέρους 1 της Σύμβασης για το ως άνω Έργο 1. και 

β) σε 120.000.000 Ευρώ για το ως άνω αντικείμενο Προμήθειας 2. ροφητικών υλικών, διάρκειας 11 ετών, 

καθώς επίσης και τους βασικούς όρους για την κατάρτιση της σχετικής Διακήρυξης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 17 5201.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επιπλέον ποσότητας ντίζελ έτους 2017. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια 40.000 ± 0% χλτ ντίζελ από την εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επιβολή τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών και επαναπροσδιορισμός των τόκων υπερημερίας που εφαρμόζει η ΔΕΗ Α.Ε. στις συναλλαγές με τους πελάτες της.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής: 

- Τη χρέωση τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των πελατών της Επιχείρησης ανεξαρτήτως τιμολογίου με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας και στις περιπτώσεις των διακανονισμένων οφειλών με το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο.

- Τη χρέωση τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση για χρήση εκτάσεων του ΛΚΔΜ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση για χρήση, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έναντι ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 10 ετών, έκτασης περί των 3.700 στρ. στη γεωγραφική περιοχή των Ορυχείων Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου για την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διάθεση θέσεων «Μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιόδου 2017 – 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

• Την έγκριση της διάθεσης θέσεων «Μαθητείας» στη ΔΕΗ Α.Ε. μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τo εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ως εξής:

· 70 μαθητευόμενων, απόφοιτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας, για εννέα μήνες, 

· 30 μαθητευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), εποπτείας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για έξι μήνες περίπου (768 ώρες).

• Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως καθορίζει εφεξής τον αριθμό των θέσεων Μαθητείας που θα διατίθενται ανά εκπαιδευτικό έτος σε Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της εν λόγω Μαθητείας στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ