Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 9/7.4.2017

Δ.Σ. 9/7.4.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/7.4.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει: 

1.1. Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 01.01.2016 έως 31.12.2016, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου. 

Ειδικότερα:

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ. 

2. Να εισηγηθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγρ. 2 περ. β) του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει, λόγω των σημαντικών συμβολαιοποιημένων επενδύσεων και των ταμειακών αναγκών που αντιμετωπίζει η Εταιρεία κατά τη χρήση 2017.
                                                          ---------- . ----------
Θέμα: Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών χωρίς δημόσια προκήρυξη.
                                                         ---------- . ----------
Θέμα: Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στα γήπεδα ΑΗΣ Χανίων και Υ/Σ Χανίων και εκμίσθωση εδαφικής έκτασης και χώρου, εντός του κτιρίου του Υ/Σ, στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία τακτοποίησης των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων στα γήπεδα του ΑΗΣ Χανίων, περιλαμβανομένης και της περιοχής του Υποσταθμού (Υ/Σ), καθώς και την εκμίσθωση τμήματος της εδαφικής έκτασης του υπόψη Υ/Σ και χώρου εντός του κτιρίου του ιδίου ως άνω Υ/Σ στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
                                                        ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ