Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/30.3.2017

Δ.Σ. 8/30.3.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/30.3.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Βελτιώσεις στο θεσμό των Ειδικών Στελεχών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ορισμένες βελτιώσεις στο θεσμό των Ειδικών Στελεχών τροποποιώντας κατάλληλα το οικείο άρθρο του εταιρικού Κανονισμού Λειτουργίας.

                                                                      ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ