Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 7/7.3.2017

Δ.Σ. 7/7.3.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ης/7.3.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Επιλογή Διευθυντικών στελεχών από το τακτικό προσωπικό της εταιρείας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξειδίκευση της διαδικασίας επιλογής των Διευθυντικών Στελεχών προερχόμενων από το τακτικό προσωπικό της Εταιρείας, τροποποιώντας κατάλληλα τον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας.

                                                             ---------- . ----------

Θέμα: Πρόταση έγκρισης νέου Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ) σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέο Κανονισμό Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ) σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ), με εφαρμογή από το έτος 2017 και εφεξής. 

                                                       ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ – 11095052 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

- Συμπλήρωμα Νο 1. Πλήρης ανάλυση Πίνακα Υλικού και Τιμών Σύμβασης.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Συμπληρώματος Νο 1 της σύμβασης αριθ. ΔΜΚΘ - 11 09 5052 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», που αφορά στην αντικατάσταση του Πίνακα Υλικών και Τιμών της υπόψη σύμβασης με άλλο λεπτομερέστερο Πίνακα Υλικών και Τιμών, στα πλαίσια σχετικής πρόβλεψης του Συμφωνητικού της σύμβασης αυτής. 

                                                      ---------- . ----------

Θέμα: Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

- Τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στον υφιστάμενο Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών πελατών που προκύπτουν από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον αποφάσισε:

α) την παράταση του Προγράμματος 1 έως και τις 10/3/2017, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων με ισχύ από 1/4/2016, και στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στη σχετική ρύθμιση και

β) την παροχή της δυνατότητας ένταξης, έως 31/5/2017, στον νέο Κανονισμό Διακανονισμών (12η έκδοση) πελατών, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 1 με ισχύ από 10.1.2017 έως και 10.3.2017.

                                                        ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ