Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 6/17.2.2017

Δ.Σ. 6/17.2.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης/17.2.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Ορισμός Υπεύθυνου και του αναπληρωτή του για είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και εξουσιοδότησή τους για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων της Εταιρείας.

Περίληψη : Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό της κας Βασιλείας – Δήμητρας Καραδήμα, Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης, ως Υπεύθυνης για την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εξουσιοδότησή της για την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων της ΔΕΗ Α.Ε., με αναπληρωτή της τον κ. Ιωάννη Αλεξόπουλο, Τομεάρχη Εσωτερικής Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

                                                             ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ