Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 4/24.1.2017

Δ.Σ 4/24.1.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/24.1.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε27 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε27 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» και την ανάθεση του εν λόγω Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε27 και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 5.816.180 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

                                                 ---------- . ----------

Θέμα: - Σύμβαση αριθ. 5346308/2014 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
        - Σύμβαση αριθ. 5346311/2014 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης και χρονική παράταση των πιο πάνω Έργων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την από 1.7.2016 μείωση των μηνιαίων ρυθμών των Έργων: 

«Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου»
και
«Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» 

των συμβάσεων αριθ. 5346308/2014 και 5346311/2014, αντίστοιχα, κατά 40% και τις αντίστοιχες χρονικές παρατάσεις κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) ημέρες για το Έργο της σύμβασης αριθ. 5346308/2014, με νέα ημερομηνία πέρατος την 14.5.2018 και κατά τριακόσιες σαράντα τρεις (343) ημέρες για το Έργο της σύμβασης αριθ. 5346311/2014 με νέα ημερομηνία πέρατος την 27.10.2018, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

                                                   ---------- . ----------

Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για το τρέχον έτος τη λύση σύμβασης εργασίας του προσωπικού που έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης και επιπλέον, έχει συμπληρώσει συγκεκριμένα όρια ηλικίας.

                                                   ---------- . ----------

Θέμα: Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
- Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού  Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η έκδοση, σε ότι αφορά στην ημερομηνία αναφοράς του Προγράμματος 2. Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα 2, μπορούν να ενταχθούν όσοι πελάτες έχουν οφειλή έως και 500 Ευρώ την 28.02.2017, αντί της αρχικής 31.01.2017. Επίσης, ενέκρινε ότι από το υπόψη Πρόγραμμα εξαιρούνται οι πελάτες με ειδικά τιμολόγια.

                                                   ---------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ