Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.29/21.12.2017

Δ.Σ.29/21.12.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 29ης/21.12.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017 – 30.9.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών εννεαμήνου 2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 30.9.2017, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών,
καθώς και τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά μεγέθη του εννεαμήνου 2017 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας και της χερσαίας μεταφοράς ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης, κατά το έτος 2018, στον Oίκο EKO ABEE. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%), κατά το έτος 2018, στα σημεία παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου και ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρεία «PETROINEOS TRADING LIMITED».

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-602508/5.4.2016, για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. 
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ειδών και ποσοτήτων του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-602508/5.4.2016, για την προμήθεια μεταλλικών ραούλων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης συνολικής αξίας 1.803.585 Ευρώ και την ανάθεση των υπόλοιπων ειδών του, στους μειοδότες Οίκους ΑΡΤΕΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Β.Ε.Μ. και G.M.C. Α.Β.Ε.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 3.978.103,50 Ευρώ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2017.019/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,75 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 1,50 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή - φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,75Χ106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών-ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 1,50Χ106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τ.Ε.Β.Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2017.019/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6, την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/10.1.2006, τον Ν. 4412/2016 και την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 128/8-11-2016.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Υποκατάσταση της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ), σε Συμβάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π), από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τη υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική –Κατασκευαστική Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ) από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τις συμβάσεις:

α) ΔΜΚΘ-11145202 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟX ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΕΤΡΑ»,
β) ΔΥΠΠ-1501084 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, 
γ) ΔΥΗΠ/ ILH-3/1264004 «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ, ΔΙΚΛΙΔΩΝ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150 KV, ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ, ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΈΡΓΟ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ».

2. Την υποκατάσταση της Αναδόχου Κ/Ξ «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» από την «Κ/ΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για τη σύμβαση:
ΔΜΚΘ-11 07 2251 «ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ- ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο5, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 811 MW, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ». 

3. Την έκδοση των σχετικών Συμπληρωμάτων από τα αρμόδια ΒΟΚ τα οποία κατάρτισαν τις σχετικές συμβάσεις και την εξουσιοδότηση των Διευθυντών των εν λόγω ΒΟΚ ή των αναπληρωτών τους όπως υπογράψουν τα αντίστοιχα Συμπληρώματα. 

4. Την υποκατάσταση της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ) από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για λοιπές υφιστάμενες Συμβάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, σύμφωνα με τους ως άνω όρους, που έχουν συναφθεί με την εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Βιομηχανική – Κατασκευαστική Α.Ε.» (ΜΕΤΚΑ). 
Για τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-11 61 701, η οποία έχει παραληφθεί οριστικά, οι τιμολογήσεις όσων ανταλλακτικών παραληφθούν θα γίνονται από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», χωρίς έκδοση Συμπληρώματος. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 Μακροχρόνιας Συντήρησης Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου. 
Χρονική παράταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΠ-1501126 Μακροχρόνιας Συντήρησης Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι, μέχρι τις 30.3.2018. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σταθερή ισχύ για όλο το 24-ωρο, από 14 αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, συνολικής ποσότητας 1.971GWh, κατά μέγιστο, μέσω των βορείων διασυνδέσεων της Χώρας, για το χρονικό διάστημα 1.1.2018 - 31.12.2018 και εξουσιοδότησε τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας όπως διαπραγματευτεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τους. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2018 από την εταιρεία Prometheus Gas.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ποσότητας 839.500 MWhth φυσικού αερίου για το έτος 2018 από την εταιρεία Prometheus Gas.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης χωρίς δημόσια προκήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης χωρίς δημόσια προκήρυξη.

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ