Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.28/7.12.2017

Δ.Σ.28/7.12.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 28ης/7.12.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε οικογένειες θανόντων μισθωτών της Επιχείρησης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στο σύζυγο και στα τέκνα μισθωτού, που καταλήγει εν ενεργεία.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις συγγενών εργαζομένων, σε εργολάβους της ΔΕΗ Α.Ε., θανόντων σε εργατικό ατύχημα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή στο αρμόδιο Υπουργείο σχεδίου τροπολογίας νόμου, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης στη ΔΕΗ Α.Ε. ενός μέλους της οικογένειας θανόντος συνέπεια εργατικού ατυχήματος, αμιγώς «κατά την εκτέλεση της εργασίας του και με αφορμή αυτή», εργαζομένου σε Εργολάβο στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ:
Χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης υποδομών στη Νήσο Θήρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση, για τα έτη 2017 και 2018, ποσού 1.037.724,14 Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγρ. 1 του άρθρου 1 του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ως εξής:

- για το έτος 2017 ποσού έως 500.000 Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, και 

- για το έτος 2018 του υπόλοιπου ποσού έως της συμπληρώσεως του ποσού του 1.037.724,14 Ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε εκταμίευση της ΔΕΗ Α.Ε. στο Δήμο απαιτείται προηγουμένως η εξόφληση των οφειλών του Δήμου και των Δημοτικών του Επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ Α.Ε..

----------- . -----------

ΘΕΜΑ:
Σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».
Απομείωση των συμβατικών ρυθμών και χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 FM3 υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού», την απομείωση των συμβατικών ρυθμών και τη χρονική παράταση του Έργου της εν λόγω σύμβασης, κατά εκατόν  τριάντα εννέα (139) ημέρες.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: - Αποτέλεσμα φιλικών διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με αναδόχους συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών από το Δ’ 3μηνο 2012 και εντεύθεν.

- Τροποποίηση όρων συμβάσεων, αναδόχων χωματουργικών έργων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

- το αποτέλεσμα των φιλικών διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού με αναδόχους συμβάσεων χωματουργικών Έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν. 
Η σχετική διαπραγμάτευση, για φιλική διευθέτηση της εν λόγω εκκρεμότητας, με τους αναδόχους «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.», «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», και «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ» απέβη άκαρπη, ενώ με τους αναδόχους «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» είχε θετική κατάληξη.

- την τροποποίηση όρων των αντίστοιχων συμβάσεων με τους αναδόχους «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.», και την ανάλογη προσαρμογή τους για τον υπολογισμό της αναθεώρησης των τιμών, από το Δ’ 3-μηνο 2012 και εντεύθεν, στα συμφωνηθέντα με τον εν λόγω φιλικό διακανονισμό.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα : «Έγκριση σύναψης δύο μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, συνολικού ύψους μέχρι 102,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το ένα μέχρι 85 εκατ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το άλλο μέχρι 17,5 εκατ. Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), για τη χρηματοδότηση 18 έργων (14 Α/Π και 4 ΜΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.. 
   
– Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη, εκ μέρους της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., δύο μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων,  συνολικού ύψους  μέχρι 102,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το ένα μέχρι 85 εκατ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και  το άλλο μέχρι 17,5 εκατ. Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), για τη χρηματοδότηση 18 έργων (14 Α/Π και 4 ΜΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
και 
εξουσιοδότησε  τον Αντιπρόεδρο  του  Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τo θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σύναψης δύο μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων,  συνολικού ύψους  μέχρι 102,5 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων το ένα μέχρι 85 εκατ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και  το άλλο μέχρι 17,5 εκατ. Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), για τη χρηματοδότηση 18 έργων (14 Α/Π και 4 ΜΥΗΣ) της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα: «Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη και λειτουργία του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας ισχύος 25 MWe σε συνυασμό με 45 MWth εντός του ΛΚΔΜ, στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκκίνηση διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη θυγατρική εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη και λειτουργία του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας ισχύος 25 MWe σε συνδυασμό με 45 MWth εντός του ΛΚΔΜ, στην περιοχή του Δήμου Αμύνταιου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και 
εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τo θέμα της Ημερήσιας Διάταξης  «Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ανάπτυξη και λειτουργία του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση Βιομάζας ισχύος 25 MWe σε συνδυασμό με 45 MWth εντός του ΛΚΔΜ, στην περιοχή του Δήμου Αμύνταιου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ