Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ.27/21.11.2017

Δ.Σ.27/21.11.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 27ης/21.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις στον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο  πλήρωσης των απαιτήσεων του ν. 4449/2017 και ορισμένες λοιπές νομοτεχνικές βελτιώσεις στον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας.
----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προσαρμογές στο θεσμό των Ειδικών Στελεχών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ορισμένες προσαρμογές στο θεσμό των Ειδικών Στελεχών τροποποιώντας κατάλληλα τον εταιρικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2018.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επιπρόσθετων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμήθεια πρόσθετης ποσότητας Φυσικού Αερίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των σταθμών της Επιχείρησης σε Φυσικό Αέριο μέχρι το τέλος του 2017, μέσω της από 29.10.2012 σύμβασής της με τη ΔΕΠΑ Α.Ε..

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ 51717050/24.7.2017 για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής: 

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ. 51717050/24.7.2017 και την  ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, έναντι ανώτατου συνολικού τιμήματος 12.000.000 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, των συμπληρωμάτων αυτής και της προσφοράς της πιο πάνω εταιρείας.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ