Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 22/12.9.2017

Δ.Σ. 22/12.9.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/12.9.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-611713 για την προμήθεια 500.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611713 και την ανάθεση της προμήθειας 500.000 ΜΤ λιγνίτη για την κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς, στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε..

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ