Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 21/31.8.2017

Δ.Σ. 21/31.8.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/31.8.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-611716 για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611716 για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που αφορούσαν τις συμβάσεις αριθ., 6111231, 6112142, 6113202 και 6114221.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΚΟ ΑΒΕΕ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΚΟ ΑΒΕΕ, που αφορούσαν τις συμβάσεις αριθ., 6118191, 6110281, 6111232, 6112141 και 6114232.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3Α για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ - Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΗΠ/ΜΤΗ-3Α για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», στον Μειοδότη του ως άνω Διαγωνισμού, εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 13.924.712 Ευρώ και εξουσιοδότησε τον Δ/ντή της ΔΥΗΠ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση απαιτήσεων του Αναδόχου, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη Έργου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ - 11 47 201 με την Εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου - Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου της παραπάνω σύμβασης και θα εξετάσει τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με απαιτήσεις του Αναδόχου σε σχέση με τη σύμβαση, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη Έργου.

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ