Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 20/25.7.2017

Δ.Σ. 20/25.7.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ης/25.7.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε για 2η χρονιά τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρειας Αττικής» για την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».
Στόχος, η ενίσχυση ατόμων που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019 της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία «PPC Elektrik Τedarik ve Ticaret Anonim Sirketi».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019 της 100% θυγατρικής  εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi». 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas  στην Τουρκία μέσω της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi. 

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».
Μείωση μηνιαίων συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας και αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μείωση κατά 60% των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της σύμβασης αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου»,  με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.», για το Γ’ τρίμηνο του 2016 έως και το Β’ τρίμηνο του 2017 με αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 212 ημέρες, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ IV α/α 122, την παρ. 11.4.2 του ΚΕΠΥ, το ν. 4412/2016 άρθρο 376 παρ. 2 και το άρθρο 5 παρ. 12 του Συμφωνητικού της Σύμβασης 2015.018/ΛΚΔΜ.

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ