Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 19/11.7.2017

Δ.Σ. 19/11.7.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 19ης/11.7.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) για τις ανάγκες ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως απαλλοτριωθούν αναγκαστικά, με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., εκτάσεις συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2, με τα συστατικά και παραρτήματά τους, για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ. 
Οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Κλείτου, Τετραλόφου, Οινόης, Φτελέας και Γαλιάνας (κτηματική περιοχή) του Δήμου Κοζάνης καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δαπάνη που θα βαρύνει την Επιχείρηση έχει προϋπολογιστεί σε 38,5 εκατ. Ευρώ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Συναινετική αποχώρηση εργαζομένων που απασχολούνται στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου – Αμυνταίου (ΚΟΠΑ) του ΛΚΔΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαδικασία συναινετικής αποχώρησης του προσωπικού που απασχολείται στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Μισθολογικές ρυθμίσεις προσωπικού Κλάδων Απόσυρσης ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων του προσωπικού που απασχολείται στους Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης των Σταθμών Αγ. Γεωργίου και Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην Ελληνική Αγορά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.) από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην ελληνική αγορά και για το έτος 2017. 

----------- . -----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ