Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 17/27.6.2017

Δ.Σ. 17/27.6.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/27.6.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017 – 31.3.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ Τριμήνου 2017.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 31.3.2017, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και οι οποίες περιλαμβάνουν: 

- Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως. 
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2. Τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά μεγέθη του Α’ Τριμήνου 2017 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.  
 
                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Ομίλου ΔΕΗ και Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Ομίλου ΔΕΗ και Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.

                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 2017/001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2017/001/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ERGONSAS Α.Τ.Ε.Β.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 9.693.900 Ευρώ.

                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.». 
Αίτημα συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/’εκδοση 3 α.α. 48, απέρριψε τα αιτήματα του Αναδόχου της σύμβασης  αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για τη σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την επίλυση των διαφωνιών του σχετικά με την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης του μηνός Ιουλίου 2015 και την αναθεώρησή της, την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης των μηνών Οκτωβρίου 2015, Νοεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2015 και την επιβολή ποινικής ρήτρας υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2015 έως Αύγουστος 2016, ύψους 2.662.709,70 Ευρώ.

                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. 611703/11.4.2017 για την προμήθεια 5.810 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611703/11.4.2017 για την προμήθεια 5.810 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών και ανέθεσε την προμήθειά τους  στους μειοδότες Οίκους ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ A.E. , ELVIGRO A.B.E.E. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ-EKO A.B.E.E.
                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 29.6.2017 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1. Υποβολή και έγκριση των  Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση των ετησίων κερδών.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.

4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

5. Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.

6. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/9.1.2017.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/9.1.2017, ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παπαγεωργίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.  Κυριάκου Μάγγου.

2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής:

2.1. κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2. κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
2.3. κ. Χρήστος Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                                                 ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Νομοτεχνικές βελτιώσεις στον Κανονισμό Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ.
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στον Κανονισμό Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ, τροποποιώντας τον κατάλληλα.

                                                                                 ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ