Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/17.5.2017

Δ.Σ. 12/17.5.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/17.5.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΜΚΘ – 11 15 5251 για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».

            - Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

            - Ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής πριν τη σύναψη της σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΜΚΘ – 11 15 5251 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V- Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 68.000.000 Ευρώ.

Επίσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 32 και 49Α του ισχύοντος Κανονισμού της Βουλής περί ενημέρωσης των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής πριν τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων άνω των 20.000.000 Ευρώ, θα ενημερωθεί σχετικά η αρμόδια Διαρκής Επιτροπή της Βουλής πριν τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης με την ως άνω Εταιρεία.

                                                                          ---------- . ----------

ΘΕΜΑ: Σύμβαση αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001) για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα». 

     - Πρόσθετες εργασίες για το επιμέρους  τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας εντός Ορυχείων, μείωση του αντικειμένου κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα εκτός Ορυχείων, υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού και χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών της πιο πάνω σύμβασης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: To Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, αναφορικά με τη σύμβαση αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001) για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», τα εξής:

1. Την εκτέλεση του συνόλου των απαραίτητων πρόσθετων εργασιών της εν λόγω σύμβασης αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΑΠ-1 (1244001) για το επιμέρους τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ εντός Ορυχείων.

2. Τη μείωση του αντικειμένου της σύμβασης, κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού, μήκους 9,6 Κm περίπου, στο τμήμα εκτός Ορυχείων. 

3. Την, συνεπεία των πιο πάνω, υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού της σύμβασης, κατά 1.550.000 Ευρώ (Ο νέος εγκεκριμένος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 14.955.514,55 Ευρώ) και

4. Τη χορήγηση παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης έως 30.6.2017.

                                                                            ---------- . ----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ