Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 1/9.1.2017

Δ.Σ 1/9.1.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης/9.1.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: - Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 23.12.2016 παραίτηση του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Δημητρίου Βασιλάκη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019.

2. Τον ορισμό, του διορισθέντος με τριετή θητεία, ήτοι από τις 29.12.2016 έως τις 28.12.2019, με την υπ’ αριθ. 51118/29.11.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (υπ’ αριθ. 718/29.12.2016 (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γεωργίου Μπίτζα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με τηνΙδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καιΔιευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7. Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8. Μπίτζας Γεώργιος του Χρήστου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 28.12.2019.

3.9. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη ΕκτελεστικόΜέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

---------- . ----------

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..
- Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 69/14.7.2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 69/14.7.2016, ορίζονταςως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου.

2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

- κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

- κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

- κ. Κυριάκος Μάγγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

---------- . ----------

Θέμα: Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

---------- . ----------

Θέμα: Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Νέο Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ισχύ από την 10.1.2017, ο οποίος προβλέπει συνοπτικά τα εξής:
  • Πρόγραμμα 1: 
Απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 1.4.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση. Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως την 28.2.2017, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων για το τρέχον συνολικό ποσό οφειλής τους, το οποίο θα ρυθμίζεται στον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικών 36, με άμεση καταβολή της 1ης δόσης. 
Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12.

  • Πρόγραμμα 2: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες με οφειλές έως και 500 Ευρώ την 31.1.2017.
Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από την 1.2.2017 έως την 30.4.2017, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για 1 έτος, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών που θα εκδοθούν εφεξής.
Οι πελάτες που θα ενταχθούν στο υπόψη Πρόγραμμα, θα επωφεληθούν με έκπτωση 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχοντος λογαριασμού, το Πρόγραμμα 2 διακόπτεται χωρίς δικαίωμα επανένταξης σε αυτό.
Από τα πιο πάνω 2 Προγράμματα εξαιρούνται οι πελάτες με βαθμό συνέπειας 6 (ρευματοκλοπή).

  • Για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά:

o Ευνοϊκές προβλέψεις για οφειλές έως 1.000 Ευρώ με ρύθμιση σε 24 δόσεις χωρίς προκαταβολή

o Για οφειλές άνω των 1.000 Ευρώ δίνονται δύο επιλογές:

α) Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή

β) Άμεση καταβολή του 20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις
  • Για τις μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις:
10% άμεση καταβολή και ποσό δόσης κατ' ελάχιστο το 20% του Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 μηνιαίες και μέγιστο τις 36 μηνιαίες.

  • Για όλες τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Διακανονισμών, ορίζεται το ποσό των 10 Ευρώ ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης.
                                                                      ---------- . ----------

Θέμα: Καθορισμός ως ημέρας αργίας, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο καθιέρωσε από 1.1.2017, την 13η Οκτωβρίου, επέτειο της μάχης της Ηλεκτρικής, ως ημέρα αργίας, για όλο το προσωπικό της Επιχείρησης σε αντικατάσταση της καταργηθείσας αργίας της 6ης Δεκεμβρίου (εορτή του Αγίου Νικολάου).

                                                                     ---------- . ----------

Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018.

                                                                    ---------- . ----------

Θέμα: Θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση Ειδικού Επιδόματος υπηρεσίας στην Αλλοδαπή για μισθωτούς της Εταιρείας οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες/θέσεις που έχουν συσταθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην αλλοδαπή.

                                                                   ---------- . ----------

Θέμα: Ανασχεδιασμός του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον ανασχεδιασμό του υφιστάμενου θεσμού των Ειδικών Στελεχών, τροποποιώντας κατάλληλα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

                                                                    ---------- . ----------

Θέμα: Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 129/8.11.2016 με αναδιατύπωση των περιπτώσεων χορήγησης που αφορούν σε δαπάνες υγείας.

                                                                     ---------- . ----------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ