Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 23/26.9.2017

Δ.Σ. 23/26.9.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης/26.9.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: - Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και μετά την κατάργηση του εδαφίου γ’, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσε την εκπροσώπηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., αποφάσισε τα εξής :

1. την εκλογή του κ. Τοπαλή Φραγκίσκου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 7.6.2017 παραίτηση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 13η Ιουνίου 2017, του κ. Κυριάκου Μάγγου (Μη Εκτελεστικού  Μέλους) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019 

και 

2. την εκλογή της κας Φούντη Μαρίας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και για θητεία έως τις 10.7.2019.

Για αμφότερα τα νέα Μέλη διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της  διάταξης  του άρθρου 4,  παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως αμφότερα τα Μέλη χαρακτηρίζονται ως «Ανεξάρτητα».

3. Μετά τα πιο πάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2. Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό  Μέλος.  
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4. Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.9. Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10. Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος..
Θητεία της έως τις 10.7.2019.

3.11. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Θητεία του έως τις 5.6.2019.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2017 – 30.6.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2017 – 30.6.2017, η οποία περιλαμβάνει: 

1.1. Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2. Τη δήλωση Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2017 – 30.6.2017 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

3.1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
3.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 
3.3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
3.4. Κατάσταση Ταμιακών Ροών
3.5. Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
3.6. Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc», προκειμένου να ορισθεί ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου  Αγγελόπουλου και να πραγματοποιηθούν όποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του SPV απαιτηθούν κατά το βρετανικό δίκαιο.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Παύση προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs»).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παύση του προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs») από 28.11.2017, όπως αυτό περιγράφεται στην Αποθετήρια Συμφωνία (Depositary Agreement), σε συνέχεια της παραίτησης της Bank of New York Mellon (BNY) από Αποθετήρια Τράπεζα. 

2. Επίσης, εξουσιοδότησε τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Γούτσο ή τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, ή την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης κα Αλεξάνδρα Κονίδα, όπως, ενεργώντας καθένας ξεχωριστά, υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο και προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την παύση του προγράμματος των Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων, σε εναρμόνιση με τη Χρηματιστηριακή Νομοθεσία του Λονδίνου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σχετικών Ανακοινώσεων περί της διαγραφής των GDRs προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λονδίνου καθώς και προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνου κλπ.

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση, βάσει του Ν. 2773/1999, κυριότητας τμήματος ακινήτου στα Χανιά ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε..
Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 76/22.4.2003.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 76/22.4.2003, με την κατάργηση της παραγράφου 1.11. αυτής και την αντικατάστασή της, ως εξής :

«1.11. Τμήμα ακινήτου επί της οδού Υψηλαντών αριθ. 3 στα Χανιά.

Είδος      : Ιατρείο, αίθουσα αναμονής, βοηθητικοί χώροι στον 1ο όροφο του ακινήτου.
Εμβαδόν : 119,51 τ.μ. επί συνόλου 266.60 τ.μ. κυρίων χώρων».

----------- . -----------

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-51717015/5.4.2017 για την Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση, για ένα έτος, στον Οίκο «INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», της Παροχής Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών συνολικού ενδεικτικού ύψους 2.500.000 Ευρώ,  με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. (α) να αυξομειώσει την ως άνω ετήσια δαπάνη σε ποσοστό ως προς την αύξηση + 30% και ως προς τη μείωση σε ποσοστό μέχρι - 50% και (β) να επεκτείνει το  συμβατικό αντικείμενο για ένα επιπλέον έτος.

----------- . -----------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ