Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 14/12.08.2016

Δ.Σ. 14/12.08.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 14ης/12.8.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,8 Χ 106 Μ3 στ.  σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,8 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ, α/α 17.1.6, την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 3/10.01.2006 και τον ΚΕΠΥ άρθρο 9.1..  

                                                                                                                     ---------- . ----------

Θέμα: Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
     - Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ρυθμίσεις εφαρμογής του Προγράμματος Διακανονισμών των 36 δόσεων, το οποίο ισχύει για την περίοδο από 1.4.2016 έως και 30.9.2016, καθώς και την ενσωμάτωση αυτών των ρυθμίσεων στον Κανονισμό Διακανονισμών, 7η έκδοση, ως εξής:

1. Από 1.4.2016 - 30.9.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.3.2016.
Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.
Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2. Από την 3.8.2016 και εφεξής, για τις παρακάτω περιπτώσεις πελατών με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι αιτούνται ρύθμιση οφειλής και επανασύνδεση, προκειμένου να επανασυνδεθούν ισχύουν τα εξής:

2.1. Για πελάτες που δεν είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει από την 01.04.2016, ούτε είχαν ενεργό διακανονισμό κατά την 1.4.2016 με προηγούμενα της υπόψη ημερομηνίας Προγράμματα, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις. 

2.2. Για πελάτες με ενεργό διακανονισμό κατά την 1.4.2016, ο οποίος εγκρίθηκε πριν την 1.4.2016, οι οποίοι εντός 10 ημερών από την αποκοπή δεν αιτηθούν την ένταξή τους στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει έως την 30.9.2016 ή δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους βάσει των προβλεπομένων στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις. 

2.3. Για πελάτες που εντάχθηκαν στο ως άνω ευνοϊκό Πρόγραμμα Διακανονισμών των 36 δόσεων που ισχύει από την 1.4.2016 έως την 30.9.2016, οι οποίοι εντός 10 ημερών από την αποκοπή δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους βάσει των προβλεπομένων στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 8 μηνιαίες δόσεις. 

2.4. Για τους πελάτες των ως άνω 2.1., 2.2. και 2.3. περιπτώσεων, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 30% της οφειλής και 4 μηνιαίες δόσεις. 

                                               ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

- Αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην Α’ Φάση υποψηφίων Στρατηγικών Επενδυτών.

- Έγκριση της Πρόσκλησης για υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

-  Έγκριση του αρχικού σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

- Ενημέρωση και σχόλια επί του σχεδίου Σύμβασης Μετόχων.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με το Νόμο 4389/2016, ως ισχύει, και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Ιουλίου 2016 και τη με αριθ. ΔΣΤΡ/660/9.8.2016 σχετική εισήγηση προς αυτό, ενέκρινε:

• Την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην Α’ Φάση υποψηφίων Στρατηγικών Επενδυτών για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, χαρακτηρίζονται οι:

o RTE International εκ μέρους της RTE Reseau de Transport d'Electricite S.A.
o State Grid International Development Limited, Hong Kong
o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. σε σύμπραξη με F2i SGR S.p.A.

• Την Πρόσκληση για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών και την αποστολή της στους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες.

• Το σχέδιο Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ ΔΕΗ και Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ΔΕΗ και Επιλέξιμων Συμμετεχόντων, και την ανάρτησή του στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room).

• Την αποστολή στο Ελληνικό Δημόσιο των σχολίων της ΔΕΗ επί των κυρίων σημείων της Σύμβασης Μετόχων, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικού μετόχου της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, της Εταιρείας Συμμετοχών και του προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή.

                                                                                                                    ---------- . ----------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.