Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 15/30.08.2016

Δ.Σ. 15/30.08.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 15ης/30.8.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας των μισθωτών, ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π.: 52795), ΓΛΑΡΟΥ Μάριου του Φιλίππου (Α.Μ.Π.: 47682) και ΖΔΡΑΒΟΥ Κλεοπάτρας του Κων/νου (Α.Μ.Π.: 72752).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, στους κάτωθι μισθωτούς, ως εξής:

A/A

A.M.Π.

ONOM/MO

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

52795

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9/3/2016 – 7/5/2016  (60) ημ.

8/5/2016 – 6/7/2016  (60) ημ.

Εκατόν Είκοσι 

 (120) ημέρες

 2

47682

 

ΓΛΑΡΟΣ

 ΜΑΡΙΟΣ

25/1/2016 – 24/4/2016 (90) ημ.

25/4/2016 – 23/7/2016  (90) ημ.

Εκατόν Ογδόντα

 (180) ημέρες

3

72752

ΖΔΡΑΒΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

9/5/2016 – 10/6/2016 (33) ημ.

Τριάντα Τρεις

(33) ημέρες


Θέμα:
ΥΗΣ ΑΓΡΑ – Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ιδιοκτητών αγρών στην Περιοχή της λίμνης Νησίου (ΥΗΣ Άγρα) για αποζημίωσή τους λόγω αγροζημιών για τις οποίες εκκρεμούν αγωγές κατά της ΔΕΗ Α.Ε.. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο  ενέκρινε τον εξώδικο συμβιβασμό ο οποίος θα επικυρωθεί και ενώπιον των δικαστηρίων (δικαστικός συμβιβασμός), όπου εκκρεμούν οι ασκηθείσες αγωγές των 400 περίπου κατοίκων των κοινοτήτων Άγρα – Νησίου – Βρυττών της περιοχής Λίμνης Νησίου Έδεσσας  εναντίον της ΔΕΗ και που αφορούν αγροζημίες. Οι εν λόγω αγωγές- τριάντα μία (31)- αφορούν το χρονικό διάστημα από το έτος 2004 έως και το έτος 2013 και η συνολική τους απαίτηση ανέρχεται στο ποσό των 9.393.145,13 Ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών δαπανών.

Το ανωτέρω ποσό περιορίσθηκε λόγω του συμβιβασμού στο ποσότων 5.000.000 Ευρώ και θα καταβληθεί σε έξι  εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις και σε διάρκεια τριών ετών. Ειδικότερα, η καταβολή θα γίνει ως εξής:

1Η ΔΟΣΗ:  την   20.10.2016     ποσού    830.000 Ευρώ
2Η ΔΟΣΗ:  την   20.04.2017     ποσού    830.000 Ευρώ
3Η ΔΟΣΗ:  την   20.10.2017     ποσού    830.000 Ευρώ
4Η ΔΟΣΗ:  την   20.04.2018     ποσού    830.000 Ευρώ
5Η ΔΟΣΗ:  την   20.10.2018     ποσού    830.000 Ευρώ
6Η ΔΟΣΗ:  την   20.04.2019     ποσού    850.000 Ευρώ ή όση ήθελε προκύψει αντίστοιχα με την προσκόμιση των πληρεξουσίων.
    
Περαιτέρω και προς διασφάλιση της Επιχείρησης, θα προσκομιστούν ειδικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια εκάστου  των εναγόντων προς τους υπογράφοντες -τις υπόψη αγωγές- πληρεξούσιους τους και στα οποία πληρεξούσια θα περιλαμβάνονται δηλώσεις παραίτησης από το δικόγραφο, δηλώσεις αποδοχής του αγωγικού τους αιτήματος, δηλώσεις ότι δεν έχουν και δεν διατηρούν πέραν των με το παρόν συμφωνηθέντων αποζημιώσεων απολύτως καμία απαίτηση ή αξίωση, ως και δηλώσεις παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση για τις καλλιεργητικές περιόδους από το έτος 2002 μέχρι και για ολόκληρο το έτος 2016, για οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες έχουν υποστεί ή ήθελε υποστούν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ (ΥΗΣ ΑΓΡΑ) και την τυχόν κατάκλυση με νερό των αγροτεμαχίων τους στην περιοχή Νησίου - Άγρα – Βρυττών , δηλώσεις παραίτησης από το σύνολο των μέχρι σήμερα  διεκδικούμενων τόκων υπερημερίας και δικαστικών δαπανών και τέλος δηλώσεις με ρητή εντολή ότι το ποσό του συμβιβασμού, όπως αυτό καθορίζεται ανωτέρω θα καταβληθεί με επιταγές εις διαταγή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους για την είσπραξη του συνολικού ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000) Ευρώ για λογαριασμό αυτών που θα προσκομίσουν πληρεξούσια, καθόσον δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου θα έχουν την ειδική εντολή προς είσπραξη των συμβιβασθέντων κονδυλίων.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.