Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 8/26.05.2016

Δ.Σ. 8/26.05.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης/26.5.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα:
Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2016 – 31.3.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ τριμήνου 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2016 – 31.3.2016, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2. Τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά Μεγέθη του Α’ Τριμήνου 2016 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π.: 52795).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, του μισθωτού ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π.: 52795) για νοσηλεία κατ’ οίκον, διάρκειας εξήντα (60) ημερών.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΚΑΤΣΙΑΝΗ Πέτρου του Αποστόλου (Α.Μ.Π.: 84756).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, του μισθωτού ΚΑΤΣΙΑΝΗ Πέτρου του Αποστόλου (Α.Μ.Π.: 84756) για νοσηλεία κατ’ οίκον, διάρκειας εκατόν ογδόντα (180) ημερών.


Θέμα: Παροχή νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος.
Επικύρωση αποτελεσμάτων διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση των υπηρεσιών σε δικηγορικές εταιρείες.
Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 81/30.7.2015.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 81/30.7.2015 και συγκεκριμένα, αναφορικά με την ανάθεση σε δικηγορικές εταιρείες της παροχής νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. χιλίων (1.000) ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αττική, ανά δικηγορική εταιρεία, ενέκρινε τη δυνατότητα αύξησης έως και στο διπλάσιο του ως άνω αριθμού, κατά αναλογική εφαρμογή των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις τιμές των προσφορών τους.


Θέμα: Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση μετά από Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου» στην Εταιρεία «I.M.E. AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 7.737.00 Ευρώ, (Σύμβαση Νο 2015.018/ΛΚΔΜ).


Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σταύρο Γούτσο, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 23 Ιουνίου 2016 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Κωδικοποίηση Καταστατικού.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
                                                           -----------------------------
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.