Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 5/29.03.2016

Δ.Σ. 5/29.03.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 5ης/29.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε :

1. Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:
1.1. Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2. Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2015 –31.12.2015, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
- Κατάσταση Ταμειακών Ροών
- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4. Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

Ειδικότερα :

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.

• Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

• Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.

2. Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.


Θέμα: Έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας έτους 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2016.


Θέμα: Κατάργηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο αύξησης της ευελιξίας στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων υπό της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., την κατάργηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτείας.


Θέμα: Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 5η έκδοση, ως εξής:

1. Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή.
Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.
2. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες, οι Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής:
Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά:

• Προκαταβολή: 5% της συνολικής οφειλής
• Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.

Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή):

• Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής
• 18 μηνιαίες δόσεις

Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων.

3. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων.


Θέμα: -Αιτήματα Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις.
- Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή των αιτημάτων των Αναδόχων: «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε., «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», «ΑΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», «ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ERGONSAS ΑΤΕΒΕ», για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών από το Δ' τρίμηνο του έτους 2012 και μετά, των συμβάσεων χωματουργικών έργων του ΛΚΔΜ με φιλικές διαπραγματεύσεις και όρισε αντίστοιχη επιτροπή με σκοπό να διενεργήσει τις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους πιο πάνω Αναδόχους.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Γρηγορίου (Α.Μ.Π: 52795).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, διάρκειας εξήντα (60) ημερών, στο μισθωτό ΔΗΜΟΥ Γεώργιο του Γρηγορίου (Α.Μ.Π: 52795).


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του πρώην μισθωτού ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Νικολάου του Αντωνίου (Α.Μ.Π: 70125).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ημερών, στο πρώην μισθωτό ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Νικόλαο του Αντωνίου (Α.Μ.Π: 70125).


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μετόχου της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με θέμα : «Έγκριση της από 10/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Φωτίου Βρότση και της από 29/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Στέλλας Κοβλακά».

Περίληψη:Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ανδριώτη να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., και να ψηφίσει για το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση της από 10/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Φωτίου Βρότση και της από 29/12/2015 σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και της Εντεταλμένης Συμβούλου, κ. Στέλλας Κοβλακά.»


Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,84 MW, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ Δ. ΖΗΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ανδριώτη να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για το παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

«Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΥΗΣ) ΛΟΥΡΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 8,84 MW, ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ, ΣΤΑ ΟΡΙΑ Δ. ΖΗΡΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ.».


Θέμα: Αναθεώρηση της διαδικασίας βράβευσης των παιδιών των εργαζομένων της Επιχείρησης που διακρίνονται στις σπουδές τους.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας προς το Ανθρώπινο Δυναμικό της, την κατ’ έτος βράβευση των παιδιών των εργαζομένων και συνταξιούχων της Επιχείρησης που διακρίνονται κατά το προηγούμενο σχολικό – ακαδημαϊκό έτος στις σπουδές τους, αναθεωρώντας σχετική ισχύουσα ρύθμιση.


Θέμα: Επικύρωση έγκρισης διαδικασιών και αρμοδιοτήτων για τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την έγκριση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων για τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..


Θέμα: - Απόφαση επιλογής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Ορισμός Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας, χωρίς δημόσια προκήρυξη και όρισε
από 1.4.2016, τον κ. Κωνσταντίνο Δόλογλου, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.
                                            ------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.