Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 4/10.03.2016

Δ.Σ. 4/10.03.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ης/10.3.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα : - Σύμβαση αριθ. ILH-2 (12340002) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Κατασκευή Φράγματος – Εκχειλιστή - Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων».
- Σύμβαση αριθ. ILH- 4 (12740004) για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Στεγανοποίηση Λεκάνης Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησιού».
Επιστροφή Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης των πιο πάνω συμβάσεων και αντικατάστασή τους από ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή, στον Ανάδοχο των συμβάσεων, ILH-2 (1234002) και ILH-4 (12740004) για την κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε., των κρατήσεων καλής εκτέλεσης (3% ανά πιστοποιούμενη εργασία), των πιο πάνω συμβάσεων, ποσού 694.742,83 Ευρώ, που έχουν διενεργηθεί από την πιστοποίηση Νο 152 (Ιανουάριος 2010) μέχρι και την πιστοποίηση Νο 259 (Νοέμβριος του 2014) για τη σύμβαση ILH-2 και από την πιστοποίηση Νο 91 (Φεβρουάριος του 2012) μέχρι και την πιστοποίηση Νο 137 (Αύγουστος 2015) για τη σύμβαση ILH-4, κατόπιν της προσκόμισης ισόποσων Εγγυητικών Επιστολών.


Θέμα : Συμβάσεις αριθ., ΔΥΠΔ 5085022/6.6.2007 και ΔΥΠΠ 9038291/20.3.2009 για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου.
Παράταση προθεσμίας υποβολής πορίσματος Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της χρονικής προθεσμίας υποβολής του πορίσματος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/26.11.2015, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι, έως τις 26.5.2016.


Θέμα : Χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «AI GIANNIS» για μεταφορά μαζούτ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «AI GIANNIS» για χρονικό διάστημα δύο ετών, για τη μεταφορά μαζούτ προς τους νησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε..


Θέμα : Σύμβαση αριθ. ΔΥΠΟΡ-2020061/18.4.2012 για την προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων.
Καταγγελία της πιο πάνω σύμβασης και ολική κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταγγελία της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2020061/18.4.2012 με τον Οίκο «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» για την προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων, συνολικής αξίας 11.000.640,20 Ευρώ και την ολική κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής.


Θέμα : Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο κύρωσε Πρωτόκολλα, σύμφωνα με την αυξημένη δικαιοδοσία που παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για διμερείς συναλλαγές Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ποσότητας έως 168,7 GWh, μέσω των διασυνδέσεων της Χώρας, από Ιανουάριο του έτους 2015 έως και Δεκέμβριο του έτους 2015.


Θέμα : Ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή Εμπορικού Πλαισίου διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην ελληνική αγορά.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή Εμπορικού Πλαισίου για τη διάθεση στην Ελληνική Αγορά των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε..


Θέμα : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά».


Θέμα : Καταβολή έκτακτης χορηγίας ποσού 100.000 Ευρώ στην οικογένεια του θανόντος πρώην μισθωτού ΧΑΤΖΗ Ιωάννη του Ευαγγέλου (Α.Μ.Π. 56416 – Κατ/Ειδ. Τ4/Γ) ως προκαταβολή έναντι του προβλεπόμενου οικονομικού βοηθήματος σε περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την οικονομική ενίσχυση, με το ποσό των 100.000 Ευρώ, της οικογένειας του πρώην μισθωτού ΧΑΤΖΗ Ιωάννη του Ευαγγέλου, ο οποίος υπέστη θανατηφόρο ατύχημα στις 7.3.2016 κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.


Θέμα: Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας (3η έκδοση), με την προσθήκη νέας κατηγορίας πελατών «Αγροτικοί Πελάτες» με δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς την άμεση καταβολή οποιουδήποτε ποσού. Οι ΔΕΥΑ και οι ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ θα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς, χωρίς την άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής.
Επίσης, για όλες τις κατηγορίες πελατών με βαθμό Συνέπειας 5, πλην της κατηγορίας των εποχικών πελατών, ενέκρινε: α) τη μείωση του ποσοστού άμεσης καταβολής, από 30% σε 20% της συνολικής οφειλής τους και β) την αύξηση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 σε 18.
                                                       -----------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.