Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 26/21.12.2016

Δ.Σ 26/21.12.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 26ης/21.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2016 – 30.9.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών εννεαμήνου 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

1. Τις Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2016 - 30.9.2016 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

- Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

- Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

- Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

- Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

- Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

2. Τα Βασικά Οικονομικά και Λειτουργικά μεγέθη του εννεαμήνου 2016 που θα αποσταλούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάχθηκαν με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

                                                                                   --------- . ----------

Θέμα: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.:

- Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου.

- Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει.

- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

• Τη σύσταση της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό της αποτίμησης της αξίας του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., πλέον του ποσού των 70.000 Ευρώ σε μετρητά.

• Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το ισόποσο με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τη διανομή σε είδος στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε. των μετοχών που αυτή θα κατέχει στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».

• Την υποβολή των ανωτέρω προς έγκριση και λήψη απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που θα συγκληθεί, μεταξύ άλλων, για το σκοπό αυτό.

                                                                                 ----------- . ----------

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής :

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 143/21.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:
  • Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.
  • Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ.2, περ. α) του Νόμου.
  • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 7ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Σαββάτου, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32, 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο την 9η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα,, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 24 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 20ης Ιανουαρίου 2017, ημέρας Παρασκευής, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σαββάτου, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

                                                                                 ---------- . ----------

Θέμα: Πληρωμή ελλειμμάτων συναλλαγών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οφειλόμενα σε αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων τρίτων Προμηθευτών κατά τα έτη 2011 – 2012, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

1. Την καταβολή ποσού 71.766.679,78 Ευρώ, σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις προς τους συμβατικούς Παραγωγούς, υπό την αίρεση υπογραφής συμφωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

2. Την καταβολή υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ), καθώς και στη MOTOROIL τα ποσά, 6.293.218,96 Ευρώ και 1.932,59 Ευρώ, αντίστοιχα, με ισόποσο συμψηφισμό τους εκ του ανεξόφλητου υπόλοιπου πιστωτικού τιμολογίου της ΔΕΗ Α.Ε. για Φωτοβολταϊκά στεγών Μαΐου 2016 (τιμολόγιο ΚΝ1Μ00146/ 31.05.2016), ύψους 9.604.811,37 Ευρώ.

και

εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση των αναφερομένων, στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, υποχρεώσεων για λογαριασμό της Επιχείρησης, καθώς και σε κάθε ενδεδειγμένη νομική ενέργεια για την αποκατάσταση της εξ οιασδήποτε αιτίας ζημίας της Επιχείρησης.
                                                                                  --------- . ----------

Θέμα: Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611646 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2017 στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους ανά κατηγορία:

• Για παράδοση στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου στην εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

• Για παράδοση στον ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV».

                                                                                  --------- . ----------

Θέμα:
Προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2016 στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την προμήθεια, στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε., συνολικής επιπλέον ποσότητας 2.232.960 MWh φυσικού αερίου για τις ανάγκες του έτους 2016.

                                                                                   --------- . ----------

Θέμα: Προμήθεια ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ κατά το έτος 2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611516 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για το έτος 2017 στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο «ΕΚΟ ΑΒΕΕ».

                                                                                   --------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 2014.015/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Χρονική παράταση, λόγω απομείωσης μηνιαίων συμβατικών ρυθμών διακίνησης, του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες με νέα ημερομηνία πέρατος την 1.5.2017, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

                                                                                    --------- . ----------

Θέμα:
Διαγωνισμός αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε28 για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», της Διακήρυξης αριθ. ΔΛΚΜ-2015 Ε28 (1200025718), στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία "ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ", σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 4.891.600 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε το Διευθυντή της ΔΛΚΜ, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

                                                                                      ---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.