Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 22/08.11.2016

Δ.Σ 22/08.11.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 22ης/08.11.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2016.010/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
  
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης αριθ. 2016.010/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΔΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 12.790.300 Ευρώ.

                                                                                                              ----------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-600409/9.10.2015 για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS).   
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.
 
Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-600409/9.10.2015 για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS), συνολικής προυπολογισμένης αξίας 12.900.000 Ευρώ.

                                                                                                               ---------- . ----------

Θέμα: Νόμος 4412/8.8.2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
      - Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε..
Επαναδιατύπωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 111/4.10.2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τα εξής:

1. Την έγκριση όπως, για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών αξίας κάτω των ενωσιακών ορίων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α. Για προμήθειες και υπηρεσίες αξίας μικρότερης των 1.000 Ευρώ πληρωμή έναντι τιμολογίου, χωρίς έκδοση αιτήσεων και πρακτικών.

β. Για συμβάσεις αξίας μέχρι 30.000 Ευρώ δυνατότητα σύναψης συμβάσεων χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, με αναλογική τήρηση των σχετικών διαδικασιών Μη Κεντρικών Προμηθειών που ορίζονται στην παράγραφο 7 της ΜΟΔ 7-1, δηλαδή αποστολή πρόσκλησης σε περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς (εφόσον υφίστανται) να υποβάλουν κλειστές προσφορές σε συγκεκριμένη προθεσμία, οι οποίες αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από σχετικές Επιτροπές.

γ. Για συμβάσεις αξίας μέχρι τα ενωσιακά όρια αναλογική εφαρμογή των διαδικασιών για τις συμβάσεις άνω των ενωσιακών ορίων, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης και μη διακριτικής μεταχείρισης και της διεύρυνσης της συμμετοχής.

δ. Για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 30.000 Ευρώ, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη προκήρυξη θα εφαρμόζεται μόνον αν συντρέχει τουλάχιστον μια εκ των οριζόμενων ρητά προϋποθέσεων στο άρθρο 269 του νόμου 4412/2016.

2. Την έγκριση όπως, για τη σύναψη συμβάσεων έργων και ανάλογα με την αξία της σύμβασης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

α. Για συμβάσεις αξίας μέχρι 60.000 Ευρώ δυνατότητα εφαρμογής με κατάλληλη προσαρμογή των ισχυόντων τευχών για απλοποιημένες διαδικασίες.

β. Για συμβάσεις αξίας μέχρι 400.000 Ευρώ δυνατότητα εφαρμογής των ισχυόντων τευχών για Μικρά Έργα με κατάλληλη προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

γ. Για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 400.000 Ευρώ εφαρμογή των ισχυόντων τευχών για Ειδικά και Συνήθη Έργα με κατάλληλη προσαρμογή στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

3. Την έγκριση όπως, οι ελάχιστες προθεσμίες, μεταξύ της δημοσίευσης του διαγωνισμού και της παραλαβής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής για τη σύναψη συμβάσεων αξίας μικρότερης των ενωσιακών ορίων, είναι οι ακόλουθες :

• Ανοιχτή διαδικασία: 
▪ Για συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 100.000 Ευρώ :15 ημέρες
▪ Για συμβάσεις αξίας μικρότερης των 100.000 Ευρώ : 10 ημέρες 

• Κλειστή διαδικασία ή διαδικασία διαπραγμάτευσης: 
▪ Παραλαβή αιτήσεων : 15 ημέρες. 
▪ Παραλαβή προσφορών: Οποιαδήποτε συμφωνηθεί μεταξύ Επιτροπής και προεπιλεγμένων οικονομικών φορέων.  Σε περίπτωση διαφωνίας 10 ημέρες.

4. Την έγκριση όπως, για τη σύναψη συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών εφαρμόζονται οι κανόνες και τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής οικονομικών φορέων, ως ακολούθως :

α. Υποχρεωτική χρήση των λόγων αποκλεισμού, οι οποίοι συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι :

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
- Διαφθορά – δωροδοκία.
- Απάτη σχετικά με προστασία συμφερόντων ΕΕ.
- Τρομοκρατία.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Παιδική εργασία.
- Μη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Μη τήρηση περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
- Χρεοκοπία, αφερεγγυότητα, αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π..
- Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- Σοβαρές ψευδείς δηλώσεις.
- Αθέμιτος τρόπος επηρεασμού αποφάσεων, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών, παραπλανητικές πληροφορίες.

β. Προαιρετική χρήση, κατά την κρίση του έχοντος την αρμοδιότητα Γενικού Διευθυντή, των παρακάτω συνοπτικά αναφερόμενων λόγων αποκλεισμού:

- Συμφωνίες για στρέβλωση ανταγωνισμού.
- Αδυναμία επανόρθωσης σύγκρουσης συμφερόντων.
- Αδυναμία επανόρθωσης στρέβλωσης ανταγωνισμού από πρότερη συμμετοχή.
- Σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμελής εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης προηγούμενης σύμβασης.

γ. Χρήση, κατά την κρίση του εγκρίνοντος τη διακήρυξη, των συνοπτικά αναφερόμενων παρακάτω κριτηρίων επιλογής:

- Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο- Παράρτημα Μητρώων.
- Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια.
Ετήσιος κύκλος εργασιών (διπλάσιος της σύμβασης ή δεόντως αιτιολογημένος μεγαλύτερος).
- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Τεχνογνωσία - εμπειρία οικονομικού φορέα, στελέχωση ομάδων, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις κ.λ.π..

δ. Χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) προς υποκατάσταση των δικαιολογητικών που αφορούν σε λόγους αποκλεισμού, χωρίς όμως να υποκαθιστά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής και υπόκεινται σε οποιαδήποτε αξιολόγηση (π.χ.  πιστοποιητικά ISO, βεβαιώσεις εμπειρίας κ.λ.π.).
Με το ΕΕΕΣ οι διαγωνιζόμενοι θα δεσμεύονται για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών όποτε ζητηθούν, τα οποία όμως θα προσκομίζονται οπωσδήποτε από τον υποψήφιο ανάδοχο, μετά από αίτημα της επιτροπής αξιολόγησης, αμέσως μετά την αρχική κατάταξη μειοδοσίας.

5. Την έγκριση όπως, για την πρόσβαση των συμμετεχόντων στα στοιχεία των προσφορών, εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

Πρόσβαση των συμμετεχόντων στα στοιχεία των προσφορών, πλην εμπιστευτικών - απορρήτων, κατά τις φάσεις της κάθε αποσφράγισης και της προσκόμισης των δικαιολογητικών μειοδότη.  Υποχρέωση διαγωνιζομένων για αναφορά των διατάξεων που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

6. Την έγκριση όπως, για τις εγγυήσεις, εφαρμόζονται τα ακόλουθα :

- Εγγύηση Συμμετοχής (ΕΣ) :
2% για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 60.000 Ευρώ, με δυνατότητα να προβλέπεται αυτή και για συμβάσεις μικρότερης αξίας, κατά την κρίση του εγκρίνοντος τη διακήρυξη.

- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (ΕΚΕ), για συμβάσεις αξίας μεγαλύτερης των 20.000 Ευρώ, ως εξής :

• 5% για προμήθειες, υπηρεσίες και συνήθη έργα, με δυνατότητα, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης και κατά την κρίση του εγκρίνοντος τη διακήρυξη, αύξησης μέχρι 10%.
• 10% για ειδικά έργα.

- Εγγύηση Προκαταβολής (ΕΠ).

Χορήγηση έντοκης προκαταβολής, με επιτόκιο εγκρινόμενο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., έναντι ισόποσης ξεχωριστής Εγγυητικής Επιστολής.

Κατά τα λοιπά αναλογική εφαρμογή του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, πλην των παραγράφων 6 και 7 αυτού.

                                                                                                ---------- . ----------

Θέμα: Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

                                                                                                ----------- . ----------

Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη στρατηγική, τα εγκριτικά όρια και τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος 2017. 

                                                                                                 ----------- . ----------

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής έντεκα (11) νέων Αιολικών Πάρκων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 MW, στις ακόλουθες θέσεις: ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW, συνολικού προϋπολογισμού 30.972.959 Ευρώ [προϋπολογισμού Έργου 29.340.000 Ευρώ πλέον κόστους διασύνδεσης ποσού 1.632.959 Ευρώ].

2. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9.180.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 180.000 Ευρώ για την αποξήλωση όλων των θεμελίων των Α/Γ του υφιστάμενου ΑΠ), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης.

3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.


                                                                                            ------------ . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΥΠ-2003021/29.5.2015 για την προμήθεια τριάντα (30) προωθητών γαιών ερπυστριοφόρων CATERPILLAR D9T.
Τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση της ποσότητας των ερπυστριοφόρων προωθητών γαιών CATERPILLAR D9T της σύμβασης αριθ. ΔΥΠ-2003021/29.5.2015 με τον Οίκο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., από τριάντα (30) σε είκοσι (20) και την παράταση του χρόνου παράδοσης έως 31.5.2017.

                                                                                            ------------ . ----------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ