Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 21/31.10.2016

Δ.Σ 21/31.10.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης/31.10.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμμόρφωση με το Νόμο 4389/2016, ως ισχύει, καθώς και με την Απόφαση της από 11.7.2016 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, αποφάσισε:

• 

Την ανάδειξη της State Grid International Development LtD ως Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 320.000.000 Ευρώ (τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ).

• Την παραπομπή του θέματος προς έγκριση και λήψη οριστικής Απόφασης στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

                                                                              ----------- . ----------

Θέμα: Τροποποίηση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς ντίζελ έτους 2017.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε κατά το έτος 2017, με την οποία παρέχεται στους υποψηφίους προμηθευτές και η δυνατότητα παράδοσης φορτίων σε βάση DES στους ΑΗΣ Χανίων και ΑΗΣ Λαυρίου.

                                                                               ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 611603/21.4.2016 για την προμήθεια 5.706 τόνων κυλινδρελαίου (ΤΒΝ 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611603/21.4.2016 και ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας του 70% της διακηρυχθείσας ποσότητας κυλινδρελαίων αργόστροφων θαλασσίων μηχανών μαζούτ με περιεκτικότητα σε θείο έως 1% TBN 40 SAE 50 στους μειοδότες Οίκους, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. και ELVIGRO A.B.E.E.

                                                                            ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5316304/2011 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού». 
Εκτέλεση του υπολοίπου του Έργου της πιο πάνω σύμβασης στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκτέλεση του υπολοίπου του έργου της σύμβασης αριθ. 5316304/2011 που αφορά «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού» από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τους όρους του σχετικού Συμπληρώματος σύμβασης και με τιμές μονάδας που θα καθοριστούν με αναγωγή των τιμών ΑΤ1 και ΑΤ3 της σύμβασης στις συνθήκες του Ορυχείου Αμυνταίου βάσει Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών Μονάδας (ΠΚΤΜΝΕ). 
Στους όρους του Συμπληρώματος της σύμβασης θα συμπεριληφθεί και η δυνατότητα μείωσης των συμβατικών ρυθμών διακινήσεων έως και 80%. Τα παραπάνω ενέκρινε, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αριθ. 5316304/2011 το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/(3η έκδοση ΔΝΣ 127/2003) α/α 46.2, την υπ’ αριθ. 3/10.1.2006 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον Κ.Ε.Π.Υ. άρθρα 4.2.δ και 11.4.2..

                                                                           ------------ . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2015.029/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». 
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. 2015.029/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αριθ. 2015.029/ΛΚΔΜ, το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.6., την υπ. αριθ. 3/10.1.2006 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τον ΚΕΠΥ άρθρο 9.1..

                                                                             ------------ . ----------

Θέμα: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και ενέκρινε την Πρόσκλησή της, περίληψη της οποίας έχει ως εξής:

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 115/31.10.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Λήψη απόφασης για: α) την ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τα άρθρα 143 και 144 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, β) την έγκριση του τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), και γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών. 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 19ης Νοεμβρίου 2016, ημέρας Σαββάτου, (5η ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ, που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 19ης Νοεμβρίου 2016, ημέρας Σαββάτου, (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ανωτέρω Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) μέσω πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπου/ων, οφείλουν να αποστείλουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr, στην Υπηρεσία Ανακοινώσεων & Μετόχων (Οδός Χαλκοκονδύλη, αριθ. 30, Αθήνα 104 32, 5ος όροφος, γραφείο 511), το αργότερο την 21η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
Περαιτέρω πληροφορίες για την αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση διά πληρεξουσίου περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dei.gr.

Κάθε δικαιούχος (μέτοχος / αντιπρόσωπος) θα πρέπει να φέρει ταυτότητα για να εισέλθει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 5 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 1ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης - Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΛ.Κ.Α.Τ.», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη 2η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.dei.gr .

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο» 

                                                                             ---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.