Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 2/02.02.2016

Δ.Σ. 2/02.02.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 2ης/2.2.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΛΚΔΜ/5356307/2015, για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,26 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,29 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΕΛΚΔΜ/5356307/2015, για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,26x106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών- ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,29x106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».


Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-600403/14.5.2014, για την προμήθεια δεκαεννέα (19) μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων.
Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-600403/14.5.2014, για την προμήθεια δεκαεννέα (19) μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 5.300.000 Ευρώ και την επαναπροκήρυξή του με επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών.


Θέμα: Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.


Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας της μισθωτής ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ Φωτεινής του Χαραλάμπους (Α.Μ.Π.: 74515).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’οίκον, της μισθωτής ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ Φωτεινής του Χαραλάμπους (Α.Μ.Π.: 74515) για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, από 8.10.2015 έως 9.10.2015.


Θέμα: Πολιτική για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση, ως μέτρο για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας της Επιχείρησης, της παροχής κινήτρων στους συνεπείς επαγγελματικούς πελάτες, υπό τη μορφή επιστροφής, μέσω συμψηφισμού, ποσού έως 10% επί του ανταγωνιστικού σκέλους των εκδοθησομένων λογαριασμών των εφεξής καταναλώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών και τυχόν δόσεων διακανονισμών.                                                                   --------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.