Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 18/04.10.2016

Δ.Σ 18/04.10.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/4.10.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΚΘ-11 47 201 για την εκτέλεση του Έργου:
 «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».
Έκδοση Συμπληρώματος Νο 5 της πιο πάνω σύμβασης σχετικά με την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του έργου στη Ρόδο, του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του Υ/Σ Μέσης Τάσης της εργοταξιακής παροχής και του κόστους προμήθειας επιπρόσθετου κινητού εξοπλισμού του κτιρίου ΚΜΕΕΕ και Ξενώνα. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του έργου στη Ρόδο, του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του Υ/Σ Μέσης Τάσης της εργοταξιακής παροχής και του κόστους προμήθειας επιπρόσθετου κινητού εξοπλισμού του κτιρίου ΚΜΕΕΕ και Ξενώνα.

                                                                                                        ---------- . ----------

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

α. Ματαίωση της από 6.8.2012 Διαγωνιστικής διαδικασίας εξεύρεσης Στρατηγικού Εταίρου στον τομέα της Γεωθερμίας και

β. Έγκριση επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη μισθωμένων γεωθερμικών περιοχών.

                                                                                                       ---------- . ----------

Θέμα: Κατασκήνωση «ΣΩΤΗΡΑ» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής: 

- Τη λύση της σύμβασης μίσθωσης της κατασκήνωσης «ΣΩΤΗΡΑ», στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας και
  την - χάριν της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - παραχώρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αυτής στον εκμισθωτή του ακινήτου (Ιερά Μητρόπολη Ευρυτανίας), προκειμένου να αναλάβει αυτός εφεξής τη λειτουργία της. 
- Την ανάληψη από τη ΔΕΗ Α.Ε. του κόστους όλων των απαραίτητων για τη νόμιμη επαναλειτουργία της κατασκήνωσης ενεργειών.

                                                                                                        ---------- . ----------

Θέμα: Καθορισμός μισθολογικών κλιμακίων στα οποία αντιστοιχούν οι αποδοχές πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε όπως, το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που θα επιλεγεί βάσει της υπ’ αριθ. 1 Ε/2014 Προκήρυξης ( ΦΕΚ 17/18.11.14) τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προσληφθεί με αποδοχές που αντιστοιχούν σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο του εισαγωγικού που προβλέπεται στον ΚΚΠ/ΔΕΗ.

                                                                                                        ---------- . ----------

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας των μισθωτών ΚΑΤΣΙΑΝΗ Πέτρου του Αποστόλου (Α.Μ.Π.: 84756) και ΛΕΚΑΚΗ Σταμάτιου του Κων/νου (Α.Μ.Π.: 49523).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας, λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, στους κάτωθι μισθωτούς, ως εξής:

 
 

A/A

A.M.

ONOM/MO

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1

84756

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

30/1/16-28/2/16 (30) ημ. 6/4/16-30/4/16 (25) ημ.   

Πενήντα πέντε

(55) ημέρες

2

49523

 

ΛΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

31/3/16-15/4/16 (16) ημ.

16/4/16-15/5/16 (30) ημ. 16/5/16-30/5/16 (15) ημ. 31/5/16 (1) ημ.

Εξήντα δύο

(62) ημέρες


                                                                                                                ---------- . ----------

Θέμα: Νόμος 4412/8.8.2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
      - Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πλαίσιο κατευθύνσεων και ενεργειών για προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του ν. 4412/2016, που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

                                                                                                                 --------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.