Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ 17/28.09.2016

Δ.Σ 17/28.09.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 17ης/28.9.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2016 – 30.6.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνημμένη στην παρούσα απόφαση Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:

• Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

• Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

- Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

- Κατάσταση Ταμιακών Ροών

- Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

- Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

                                                                                   ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
- Έγκριση του τελικού σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας 
Μετοχών. 
- Ενημέρωση επί του σχεδίου Σύμβασης Μετόχων.
- Έγκριση διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με το Νόμο 4389/2016, ως ισχύει, ενέκρινε:

• Τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement - SPA) η οποία θα υπογραφεί από τη ΔΕΗ και τον Προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή, σχετικά με τη μεταβίβαση του 24% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ανάρτησή της στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual Data Room).

• Τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα ληφθούν από τους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες.

                                                                                    ----------- . -----------

Θέμα: Σύσταση από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών («Εταιρεία Συμμετοχών»), με μοναδικό ιδρυτικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 11.7.2016, ενέκρινε τη συμπλήρωση του Σχεδίου Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας που θα ιδρυθεί ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. και στην οποία θα εισφερθεί, υπό τη μορφή της εισφοράς σε είδος στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, το 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Το Σχέδιο Καταστατικού είχε εγκριθεί από την εν λόγω Γενική Συνέλευση. Τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν είναι η Επωνυμία («ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»), τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές αυτής.

                                                                                     ------------ . ------------

Θέμα: Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
     - Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων κατά ένα μήνα, δηλαδή έως την 31.10.2016. 

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης του Προγράμματος εξακολουθούν και ισχύουν τα εξής:

Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα κατά την 31.3.2016. 

Σε περίπτωση μη τήρησης διακανονισμού, προκειμένου ο πελάτης να αποφύγει τις προβλεπόμενες συνέπειες ανά Κατηγορία Πελατών, ή το μέτρο της αποκοπής ή για να επανασυνδεθεί, θα πρέπει να καταβάλει άμεσα τις δόσεις που όφειλε να είχε αποπληρώσει πλην μίας, καθώς και τους τρέχοντες λογαριασμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, ώστε να συνεχίσει να ισχύει ο διακανονισμός για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. 

Η υπόψη ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών. 

Από την 1.10.2016 έως και την 31.10.2016, ειδικά για τις περιπτώσεις πελατών με αποκοπή λόγω οφειλής οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

                                                                           ---------- . ----------ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.