Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 12/14.07.2016

Δ.Σ. 12/14.07.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/14.7.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα: - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.
- Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής :

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2016, όπως συνεχίστηκε από την 30η Ιουνίου 2016,  πέντε Μελών του, ήτοι των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Κυριάκου Μάγγου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Λάζαρου Σταθάκη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 11.7.2016 έως τις 10.7.2019, λόγω λήξεως της θητείας κατά την ημερομηνία διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ισάριθμων Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Σταύρου Γούτσου, Χρήστου Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Πραμμαντιώτη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου.

2. Τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Γεωργίου Ανδριώτη, Χρήστου Παπαγεωργίου και Βασιλείου Χατζηαθανασίου που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2016, όπως συνεχίστηκε από την 30η Ιουνίου 2016, με την ιδιότητα του «Ανεξάρτητου Μέλους» του Διοικητικού Συμβουλίου, καθότι κατά δήλωση του προτείνοντος Μετόχου πληρούν τις προυποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, που πρέπει να ικανοποιεί κάθε Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4, παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, ως Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3. Την εκλογή του κ. Γεωργίου Ανδριώτη (Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος), σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο. 

4. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., με τις εξής αρμοδιότητες:

- Την παρακολούθηση και μελέτη των πολιτικών και ρυθμίσεων της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν την Επιχείρηση.
- Το συντονισμό αρμoδίων στελεχών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. για τη διαμόρφωση των θέσεων της Επιχείρησης και την προώθησή τους στα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και φορείς.

- Την ανάπτυξη επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και ιδίως τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.), καθώς επίσης και με άλλους φορείς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε..

- Το συντονισμό της επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με άλλες Επιχειρήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε., με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την από κοινού προώθηση και προβολή των θέσεων αυτών.

- Την ανάληψη και εκπλήρωση άλλων καθηκόντων και αποστολών που θα του ανατίθενται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

5. Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριάκου Μάγγου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

6. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

6.1. Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

6.2. Ανδριώτης Γεώργιος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.3. Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

6.4. Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

6.5. Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

6.6. Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.7. Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.8. Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

6.9. Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

6.10. Χατζηαθανασίου Βασίλειος του Στεφάνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Αναπλήρωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό του Μέλους του, κ. Χρήστου Παπαγεωργίου ως Αναπληρωτή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματός του, όταν ταυτόχρονα απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα:
Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των κ.κ. :

1. Γεωργίου Ανδριώτη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Παναγιώτη Αλεξάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Χρήστου Παπαγεωργίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, των κ.κ. :

1. Γεωργίου Ανδριώτη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Κυριάκου Μάγγου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Βασιλείου Χατζηαθανασίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρακολούθηση Θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του,  των κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη, όπως εποπτεύουν από κοινού τη λειτουργία του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ΔΕΗ Α.Ε. και υποβάλουν ετήσια έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

                                                                                                                ---------- . ----------

Θέμα:
Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.
- Συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης από τους κ.κ.:

- Γεώργιο Ανδριώτη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Παντελή Καραλευθέρη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

- Χρήστο Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 
με έργο:

1. Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον αφορά:

1.1. Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και 

1.2. Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

2. Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και 

3. Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά, αν απαιτείται, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

                                                                                                                 ---------- . ----------

Θέμα: Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ.κ., Λάζαρου Σταθάκη και Βασιλείου Χατζηαθανασίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2016 χρονικό διάστημα.

                                                                                                                 ---------- . ----------

Θέμα: Τροποποιήσεις όρων των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων, έτους 2016.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην έγκριση αναγκαίων τροποποιήσεων των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2016.

                                                                                                                 ---------- . ----------

Θέμα:
Χρηματοδότηση έργων ενίσχυσης υποδομών στη Νήσο Θήρα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκταμίευση, ποσού έως 600.000 Ευρώ προς το Δήμο ΘΗΡΑΣ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγρ. 1, του άρθρου 1 του συνημμένου, στην εισήγηση αριθ. ΔΥΣ/3033/23.6.2016, Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και Δήμου ΘΗΡΑΣ, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής της ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ  προς τη ΔΕΗ Α.Ε.. 

Η χρηματοδότηση των κατασκευαζομένων έργων θα υλοποιείται σε συνάρτηση με τη συνέπεια του Δήμου και των εποπτευoμένων από αυτόν φορέων και επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τη ΔΕΗ Α.Ε.. 
Ο Δήμος να μεριμνήσει ώστε η χρηματοδότηση των έργων από τη ΔΕΗ Α.Ε., που κατασκευάστηκαν ή και θα κατασκευαστούν δυνάμει του Συμφώνου Συνεργασίας, να προβάλλεται με εμφανή και ικανοποιητικό τρόπο.

                                                                                                               ---------- . ----------

Θέμα: Παράταση άδειας ασθένειας του μισθωτού ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη του Νικολάου (Α.Μ.Π.: 74142).

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη του χρόνου άδειας ασθένειας του μισθωτού ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη του Νικολάου (Α.Μ.Π.:74142), λόγω νοσηλείας κατ’ οίκον, διάρκειας εκατόν τριάντα (130) ημερών.
 
                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Πορεία υλοποίησης διακανονισμών.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση του τρέχοντος ευνοϊκού Προγράμματος Διακανονισμών μέχρι τις 30.9.2016, καθώς και την τροποποίηση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 6η έκδοση, ως εξής: 
                          
1. Από  1.4.2016 - 30.9.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν  τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς άμεση καταβολή.
Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα   μέχρι 31.3.2016.
Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες ρυθμίσεις. Εγκεκριμένες ρυθμίσεις οφειλών, που αποφασίστηκαν με βάση τα ισχύοντα μέχρι την 31.3.2016, εξακολουθούν και ισχύουν μέχρι της ολοκλήρωσής τους, εφόσον ο πελάτης δεν αιτηθεί την ένταξή του στις ρυθμίσεις του τρέχοντος Προγράμματος.

2. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω Προγράμματος, από 1.10.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες, οι Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής:

    Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 
  • Προκαταβολή: 5% της συνολικής οφειλής
  • Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. 
        Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή): 

  • Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής 
  • Μηνιαίες δόσεις: 18 μηνιαίες δόσεις 
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων. 

3. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών, καθώς και των προγραμματισμένων δόσεων. Σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων, πλην μίας εκ των οφειλομένων δόσεων.

                                                                                                           ---------- . ----------
                                              

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.