Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 13/26.07.2016

Δ.Σ. 13/26.07.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης/26.7.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5346303/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 x 106 Μ3  στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Χρονική παράταση του Έργου της πιο πάνω σύμβασης. 

Περίληψη:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρονική παράταση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 x 106 Μ3  στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», της Σύμβασης αριθ. 5346303/2014 έως εκατόν ενενήντα (190) ημέρες, με νέα ημερομηνία πέρατος έως την 6.8.2016, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, με ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή του Αναδόχου και παραίτηση από κάθε τυχόν άλλη αξίωση αποζημίωσης εν γένει.

                                                                                                                              ---------- . ----------

Θέμα: Διαγωνισμός αριθ. 2015.032/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ανάθεση του Έργου : «Διακίνηση 4,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αριθ. 2015.032/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 5.554.450 Ευρώ.

                                                                                                                             ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΔΜΑΟΡ-156/5248716 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών με μετατροπείς συχνότητας και κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».
Παράταση του χρόνου πέρατος της πιο πάνω σύμβασης και οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής :

• Την παράταση των τμηματικών προθεσμιών πέρατος του Έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών με μετατροπείς συχνότητας και κινητηρίων μονάδων ταινιοδρόμων για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας», της σύμβασης αριθ. ΔΜΑΟΡ-156/5248716 με Ανάδοχο την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

• Την οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου με ποσόν 72.438,90 Ευρώ για έξοδα Εγγυητικών Επιστολών και Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Έργου, λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε στο Έργο, από μη υπαιτιότητά του.
                                                                                 
                                                                                                                            ---------- . ----------

Θέμα: Δωρεάν διάθεση από τη ΔΕΗ Α.Ε. υδρολογικών στοιχείων προς την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την έκδοση Κλιματικού  Άτλαντα. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση των υδρολογικών στοιχείων που έχουν ζητηθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την έκδοση ψηφιακού Κλιματικού Άτλαντα για την τριακονταετία 1971-2000.
Τα υπόψη στοιχεία αφορούν σε μηνιαίες τιμές βροχής ενενήντα (90) βροχομετρικών σταθμών του υδροηλεκτρικού δικτύου της Επιχείρησης και εκτείνονται σε διάφορες περιόδους μετρήσεων μέσα στο διάστημα 1965-2004.
Τα ανωτέρω στοιχεία διατίθενται ως χορηγία της ΔΕΗ στο Ελληνικό Δημόσιο και συμβολή της στην κατάρτιση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του εθνικής σημασίας έργου του ψηφιακού Κλιματικού Άτλαντα.

                                                                                                                            ---------- . ----------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ILH-3/1264004 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογεφυρών, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ και το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ».  
- Έγκριση νέων ημερομηνιών έναρξης της Εμπορικής λειτουργίας των Μονάδων Ι, ΙΙ του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και της Μονάδας ΙΙΙ του ΜΥΗΕ Ιλαρίωνα. 
- Επέκταση του χρόνου ισχύος των εγγυήσεων του Η/Μ εξοπλισμού έως την προσωρινή παραλαβή του Έργου με αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος. 
- Έγκριση ταυτόχρονης Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  των  εργασιών  της πιο πάνω σύμβασης. 

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στο πλαίσιο της σύμβασης αριθ. ILH-3 /1264004 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Μετασχηματιστών, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογεφυρών, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού για το Υδροηλεκτρικό Έργο ΙΛΑΡΙΩΝΑ, το Μικρό ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ και το Μικρό ΥΗΕ ΠΑΠΑΔΙΑΣ», τα εξής :

1. Τις νέες ημερομηνίες  έναρξης της Εμπορικής λειτουργίας των μονάδων του ΥΗΕ και του ΜΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, ως εξής : 

- Την 5.4.2014 για τις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΥΗΕ
   ΙΛΑΡΙΩΝΑ

- Την 1.11.2014 για τη Μονάδα ΙΙΙ του ΜΥΗΕ 
   ΙΛΑΡΙΩΝΑ 

2. Την τροποποίηση των σχετικών όρων της σύμβασης και τη διενέργεια ταυτόχρονα της Προσωρινής και της Οριστικής Παραλαβής των εργασιών της σύμβασης αριθ. ILH-3 /1264004, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων και των δοκιμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της ΔΕΗ.

Επίσης ενέκρινε όπως τα παραπάνω περιληφθούν σε Συμπλήρωμα σύμβασης και όρισε το Δ/ντή της ΔΥΗΠ για την υπογραφή του.

                                                                                                                         ---------- . ----------

Θέμα: Υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας.

Περίληψη: To Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε εκ νέου τα αφορώντα στις υπηρεσιακές μετακινήσεις των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας, με έναρξη ισχύος από 1.10.2016. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.