Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Σ. 10/14.06.2016

Δ.Σ. 10/14.06.2016


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης/14.6.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Θέμα:
Συμβάσεις αριθ., ΔΥΠΔ 5085022/6.6.2007 και ΔΥΠΠ 9038291 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ x 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου».
Πρακτικό Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού σχετικά με τις πιο πάνω συμβάσεις.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρακτικό της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 121/26.11.2015, αναφορικά με τις συμβάσεις αριθ., ΔΥΠΔ 5085022/6.6.2007 και ΔΥΠΠ 9038291 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ x 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου».


Θέμα: Τροποποίηση συμβάσεων με την εταιρεία «ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και υποκατάστασή της από τις εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ» και «GE POWER SERVICES ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εξής:

1. Την υποκατάσταση της εταιρείας ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ A.E., στη σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1508474 για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙ.

2. Την υποκατάσταση της εταιρείας ALSTOM POWER ΕΛΛΑΣ A.E., στις υπόλοιπες Συμβάσεις εκτός από τη σύμβαση αριθ. ΔΥΠΠ-1508474 για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου, από την εταιρεία GE POWER SERVICES ΕΛΛΑΣ Α.Ε .


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5336303/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,5 x 106 m3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».
Παράταση της πιο πάνω σύμβασης λόγω ημερών ασυνήθους κακοκαιρίας και αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσής της.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση κατά 179 ημέρες, λόγω ημερών ασυνήθους κακοκαιρίας, που αφορούν το Α’ Β’ και Γ’ τρίμηνο 2015 και την αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης με μείωση των συμβατικών ρυθμών που αντιστοιχεί σε μηνιαία απορρόφηση κονδυλίων 400.000 Ευρώ από 1.1.2016 έως τη λήξη του Έργου, της σύμβασης αριθ. 5336303/2013 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,5 x 106 m3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».


Θέμα: Σύμβαση αριθ. 5346307/2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,7 x 106 M3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
Χρονική παράταση εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την χρονική παράταση του Έργου: «Διακίνηση 5,7 x 106 M3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
                                                                 ------------------------

Θέμα: Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 23.6.2016 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση των ετησίων κερδών.


3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως και 31.12.2015.

4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.


5. Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

6. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.


7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

---------- . ----------


Θέμα: Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.
- Διατήρηση της ανασυγκροτηθείσας, με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 127/23.12.2015, Επιτροπής.

Περίληψη: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατήρηση της ανασυγκροτηθείσας με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 127/23.12.2015 Επιτροπής, αποτελούμενης από τους κ.κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Καραλευθέρη Παντελή του Κυριάκου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Παπαγεωργίου Χρήστο του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

με έργο:

α. την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:

α.1. Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

α.2. Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

β. Την λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

γ. Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

---------- . ----------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.