Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά με τις μετακινήσεις στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά με τις μετακινήσεις στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


"Ερωτήσεις και Απαντήσεις" σχετικά με
τις μετακινήσεις στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ


Σχετικά με τις πρόσφατες οριζόντιες μετακινήσεις στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη και με αφορμή την από 5/9/2008 επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών, παρουσιάζουμε κείμενο με τη μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα.

1η Ερώτηση
Μαθαίνουμε ότι η Διοίκηση της Επιχείρησης πραγματοποιεί "οριζόντιες μετακινήσεις στελεχών". Τι σημαίνει "οριζόντιες μετακινήσεις" και ποιο σκοπό εξυπηρετούν;

Απάντηση
Οριζόντια μετακίνηση είναι η μετακίνηση στελεχών από μια θέση σε μια άλλη, της ίδιας διοικητικής βαθμίδας, χωρίς να υπάρξει καμία μισθολογική ή άλλη μεταβολή. Αυτές οι μετακινήσεις ικανοποιούν τόσο τις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης, όσο και κυρίως τη μόνιμη ανάγκη των εργαζομένων να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, το επίπεδο των επαγγελματικών τους γνώσεων και να αποκτήσουν τις βασικές προϋποθέσεις για περαιτέρω εξέλιξη. Με τις οριζόντιες μετακινήσεις ενισχύεται συνεχώς η διάχυση της γνώσης, η διατμηματική συνεργασία και η παραγωγικότητα, δημιουργώντας νέες άμεσες και έμμεσες οικονομικές αξίες για την Επιχείρηση και προοπτικές για τους εργαζομένους. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για εισαγωγή καινοτομιών και εμπειριών καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για τη διάχυση και την ομογενοποίηση της κουλτούρας. Οι οριζόντιες μετακινήσεις στελεχών είναι μια σύγχρονη και επιτυχημένη μέθοδος Διοίκησης που εφαρμόζεται ευρύτατα από επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους σε ολόκληρο τον κόσμο.


2η Ερώτηση
Η Διοίκηση της Επιχείρησης προβαίνει σε ορισμένες οριζόντιες μετακινήσεις στελεχών. Για ποιο λόγο πάρθηκαν τέτοιες αποφάσεις; Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και μέχρι πότε;

Απάντηση
Πράγματι η Διοίκηση προβαίνει σε οριζόντιες μετακινήσεις στελεχών στο πλαίσιο της προσαρμογής της Επιχείρησης στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που επιβάλλει όχι μόνο τη βέλτιστη αξιοποίηση αλλά και την ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού της. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η ανάδειξη των μελλοντικών ηγεσιών γίνεται από μια μεγάλη δεξαμενή στελεχών με διευρυμένες εμπειρίες και γνώσεις. Η εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών μεθόδων Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασικό παράγοντα για να αποκτήσει η Επιχείρηση μεγάλη ευελιξία με στελέχη τα οποία θα διακρίνονται για το πολύ υψηλό επίπεδο επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, ώστε να επιλύουν ολοένα και πιο δύσκολα και πολυσύνθετα προβλήματα.
Επίσης, η εξέλιξη της καριέρας των στελεχών μας προϋποθέτει τη συμμετοχή τους σε νέες δραστηριότητες και εργασίες, έτσι ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική διοίκηση σημαντικών λειτουργιών της Επιχείρησης. Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν πλήρως την αναγκαιότητα πραγματοποίησης των πρόσφατων μετακινήσεων στελεχών και αυτό θα αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Σύμφωνα με τη διοικητική πρακτική της αγοράς τα στελέχη καριέρας με φιλοδοξίες εξέλιξης στη διοικητική ιεραρχία έχουν κατά κανόνα θητεία όχι μικρότερη των τριών και όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών σε μια θέση. Φυσικά, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, η διοίκηση μπορεί να κρίνει απαραίτητη τη μετακίνηση ενός στελέχους σε μικρότερο διάστημα των τριών ετών ή την παραμονή του μετά την πάροδο των πέντε ετών.


3η Ερώτηση
Πώς είναι δυνατόν να ανταποκριθεί ένα διευθυντικό στέλεχος στα καθήκοντα μιας θέσης όταν δεν γνωρίζει επακριβώς το αντικείμενο ή/και δεν είχε προηγουμένως ή πρόσφατα σχετική εμπειρία;

Απάντηση
Ο ρόλος ενός διευθυντικού στελέχους είναι να επιτυγχάνει τον επιδιωκόμενο στόχο μέσω της αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπων και έργου. Σήμερα, ιδιαίτερα για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη καριέρας στον κόσμο των επιχειρήσεων, μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα διοικητικά θέματα και η λήψη αποφάσεων και πολύ μικρότερη η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα. Επιπλέον, οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν με μελέτη και συνεργασία, ενώ οι διοικητικές ικανότητες αποκτώνται μετά από εμπειρία και έκθεση σε πολλαπλά και σύνθετα ερεθίσματα. Επομένως, όσο περισσότερες εμπειρίες από διάφορες θέσεις έχει αποκτήσει ένα στέλεχος, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι δυνατότητές του για ιεραρχική εξέλιξη.


4η Ερώτηση
Δεν θα έπρεπε τα στελέχη που εντάσσονται στη διαδικασία των μετακινήσεων να ερωτώνται πρώτα και να υπάρχει η συναίνεσή τους;

Απάντηση
Η Εταιρεία δεν εφάρμοσε μέχρι πρόσφατα συστηματικά τη διαδικασία της οριζόντιας μετακίνησης γιατί η κουλτούρα της ήταν προσανατολισμένη περισσότερο στην ανάδειξη στελεχών με πολύ υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο. Η άσκηση διοίκησης ήταν σε μικρότερο βαθμό απαίτηση ως καταλληλότητα για ανώτερες διοικητικές θέσεις. Σήμερα, η ΔΕΗ υφίσταται τις συνέπειες αυτής της τακτικής η οποία δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για αποτελεσματική διοίκηση με βάση το τρίπτυχο προγραμματισμός - διοίκηση - έλεγχος και την έμφαση στην επαγγελματική ωρίμανση του ανθρώπινου δυναμικού της. Αυτά τα θέματα έχουν ήδη συζητηθεί με όλα τα στελέχη στη διάρκεια αρκετών εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η αλλαγή κουλτούρας γίνεται με έργα και αποφάσεις και όχι μόνο με λόγια. Σίγουρα, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένο στην ανοικτή επικοινωνία και συμμετοχή και το οποίο αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό οποιαδήποτε αλλαγή, η συνεχής επικοινωνία αποτελεί πρόκληση. Για την επιτυχή μετακίνηση όχι μόνο ενδείκνυται αλλά επιβάλλεται να γίνεται πλήρης ενημέρωση των στελεχών που θα μετακινηθούν καθώς και των προϊσταμένων τους, των οποίων η συναίνεση εξυπακούεται.


5η Ερώτηση
Δεν θα έπρεπε αυτές οι αλλαγές να εντάσσονται σε μια στρατηγική και ένα πλαίσιο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού;

Απάντηση
Έχει γνωστοποιηθεί ήδη από τον Μάιο του 2008, μέσω του Managers Forum, το πλάνο ανάπτυξης των στελεχών μας το οποίο αφορά όλα τα διοικητικά επίπεδα. Επίσης, μέσα στο πλαίσιο του οράματός μας, στόχος μας είναι η δημιουργία άριστου περιβάλλοντος εργασίας και συνθηκών, με προοπτικές εξέλιξης για τους ανθρώπους μας. Όλα τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ θα πρέπει να προσβλέπουν στην διατήρηση και ενίσχυση της καταλληλότητάς τους να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στα δρώμενα της ΔΕΗ. Οι μετακινήσεις που έχουν γίνει - καθώς και αυτές που θα γίνονται - εξυπηρετούν το καλλίτερο ταίριασμα ανθρώπου με θέση εργασίας, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων των στελεχών μας,καθώς επίσης και την μεταλαμπάδευση καλών πρακτικών από τη μια περιοχή διοίκησης της ΔΕΗ στην άλλη.6η Ερώτηση
Οι μετακινήσεις αυτές γίνονται προγραμματισμένα ή αυθαίρετα;

Απάντηση
Σε καμία περίπτωση η Διοίκηση δεν λαμβάνει αποφάσεις αυθαίρετα. Όλες οι μετακινήσεις των στελεχών είναι πλήρως αιτιολογημένες και αποβλέπουν άλλοτε στην αναβάθμιση του στελέχους, την καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού και την ανάδειξη των μελλοντικών ηγετών, άλλες φορές στοχεύουν στην ενίσχυση της διοικητικής θέσης και την ενδυνάμωση των τομέων, ενώ άλλες έχουν ως γνώμονα την απόκτηση άλλων, πρόσθετων εμπειριών από ένα στέλεχος το οποίο έχει παραμείνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι μετακινήσεις των στελεχών σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αποδοκιμασία. Για τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει το διοικητικό εργαλείο της ανάκλησης καθηκόντων το οποίο και ενεργοποιείται σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του και η δραστηριότητα που έχει αναλάβει δεν τελείται σε ικανοποιητικό βαθμό, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις της Επιχείρησης.Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2008                                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.