Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά με την πολιτική αμοιβών στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ

Σχετικά με την πολιτική αμοιβών στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


"Ερωτήσεις και Απαντήσεις" σχετικά με
την πολιτική αμοιβών στελεχών της ΔΕΗ ΑΕ


Η Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ παραθέτει τις βασικές αρχές της πολιτικής αμοιβών των στελεχών της καθώς επίσης και επεξηγήσεις σχετικά με πρόσφατες, αποφάσεις, με την μορφή "Ερωτήσεων και Απαντήσεων".

1η Ερώτηση
Ποια είναι η πολιτική της Επιχείρησης όσον αφορά τις αμοιβές των στελεχών της;

Απάντηση
Η πολιτική της ΔΕΗ σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών της εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει ως στόχο την ανάδειξη της ΔΕΗ ως ενός άριστου περιβάλλοντος εργασίας, που διαπνέεται από τις υψηλές αξίες της ακεραιότητας, του σεβασμού, της επίγνωσης και της συνεχούς βελτίωσης, μιας κουλτούρας δηλαδή που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Επιχείρησης. Κάθε πολιτική που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό έχει διττό στόχο: πρώτον, την ενίσχυση της κατάλληλης κουλτούρας με έργα και αποφάσεις και δεύτερον την ενεργοποίηση όλων σχετικά με τους απαιτητικούς στόχους που τίθενται από τη Διοίκηση ενώπιον όλων και ιδιαίτερα των στελεχών.
Η πολιτική αμοιβών των στελεχών μας αφορά στον συνδυασμό σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, έτσι ώστε το συνολικό πακέτο αμοιβών να είναι συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό με ανάλογες θέσεις εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στις αποδοχές ανάλογα με τη θέση ευθύνης και την συνεισφορά και απόδοση του στελέχους.2η Ερώτηση
Είναι σε αυτή τη φάση έτοιμες οι υποδομές για να προχωρήσει η Επιχείρηση στην εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής;

Απάντηση
Οι υποδομές της ΔΕΗ για την εφαρμογή μιας τέτοιας σύγχρονης πολιτικής δεν είναι επαρκείς, δεδομένου ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είχε γίνει πριν από περισσότερα από 35 έτη, όπου τα πάντα ρυθμίζονταν μέσω ενιαίου μισθολογίου και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ). Στα πλαίσια αυτά, δεν προβλέπεται διαφοροποίηση αμοιβών ανάμεσα στα στελέχη και τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα σήμερα οι αμοιβές των στελεχών να είναι οριακά υψηλότερες σε σύγκριση με αυτές των απλών υπαλλήλων που έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και έτη προϋπηρεσίας. Η μόνη διαφοροποίηση αφορά στο Επίδομα Ευθύνης.


3η Ερώτηση
Ποια είναι τα υφιστάμενα επίπεδα αποδοχών των στελεχών και πώς συγκρίνονται αυτά σε σχέση με τους λοιπούς εργαζόμενους της ΔΕΗ;

Απάντηση
Σήμερα, οι αποδοχές των στελεχών της ΔΕΗ είναι οριακά υψηλότερες από αυτές των απλών υπαλλήλων. Κρατώντας σταθερά το κλιμάκιο, το χρονοεπίδομα, τα οικογενειακά και πάγια επιδόματα, η μόνη διαφοροποίηση συνίσταται στο Επίδομα Ευθύνης. Ένας απλός υπάλληλος μπορεί να παίρνει καθαρά το μήνα μόνο €135 λιγότερα από έναν Υποτομεάρχη, €337 λιγότερα από έναν Τομεάρχη, €506 λιγότερα από έναν Βοηθό Διευθυντή ή Διευθυντή Κλάδου ή €675 λιγότερα από έναν Διευθυντή.

Αυτή η πολιτική δεν αντικατοπτρίζει καθόλου τη διαφοροποίηση ανάμεσα στους απλούς υπαλλήλους και τα στελέχη σε σχέση με τον βαθμό ευθύνης και τον νευραλγικό ρόλο των τελευταίων. Για παράδειγμα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που διοικεί πάνω από 5.000 εργαζόμενους, είναι υπεύθυνος για την διακίνηση περίπου 1 εκατομμυρίου μ3 λιγνίτη και αγόνων την ημέρα για την τροφοδοσία 12 ατμοηλεκτρικών σταθμών και διαχειρίζεται πάνω από €350 εκατομμύρια το χρόνο, σε σύγκριση με έναν μηχανικό ο οποίος έχει τα ίδια χρόνια υπηρεσίας στη ΔΕΗ και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο (χωρίς να υπολογίζονται τα πάγια και οικογενειακά επιδόματα), παίρνει ως Επίδομα Ευθύνης μόνο €675 καθαρά τον μήνα περισσότερα. Αυτή η μισθολογική διαφοροποίηση δεν σχετίζεται καθόλου με τη διαφοροποίηση στον βαθμό ευθύνης της παραπάνω θέσης εργασίας.

Επίσης, οι συνολικές αμοιβές των Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών Κλάδου αφορούν μόνο στο κλιμάκιο, το χρονοεπίδομα, τα πάγια και οικογενειακά επιδόματα και το Επίδομα Ευθύνης, ενώ για τους Τομεάρχες και Υποτομεάρχες και τους λοιπούς εργαζόμενους στη ΔΕΗ προστίθενται και οι αμοιβές υπερωρίας και βάρδιας (όπου υπάρχουν).


4η Ερώτηση
Πώς συγκρίνονται οι αποδοχές των στελεχών της ΔΕΗ σε σχέση με ομοειδείς θέσεις στην αγορά εργασίας;

Απάντηση
Σε σχέση με την αγορά εργασίας, οι αποδοχές των στελεχών της ΔΕΗ είναι δυσανάλογα χαμηλότερες των ευθυνών ομοειδών και συγκρίσιμων θέσεων εργασίας. Πρόσφατες συγκριτικές μελέτες που διεξήχθησαν από διεθνώς αναγνωρισμένο συμβουλευτικό οίκο, έδειξαν ότι οι συνολικές αμοιβές των Διευθυντών της ΔΕΗ βρίσκονται περίπου στο 40% του μέσου όρου των αμοιβών που ισχύουν για στελέχη σε πέντε επιλεγμένες μεγάλες και συγκρίσιμες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, ενώ η σχετική διαφορά των αμοιβών των Βοηθών Διευθυντών και των Διευθυντών Κλάδου ανέρχεται περίπου στο 60%. Οι αντίστοιχες αποκλίσεις όσον αφορά τους Τομεάρχες είναι πολύ μικρότερες ενώ αυτές που αφορούν τους Υποτομεάρχες εξαλείφονται. Σημειώνεται επίσης ότι στις συνολικές αποδοχές Υποτομεαρχών και Τομεαρχών δεν περιλαμβάνονται οι υπερωρίες, οι οποίες εφόσον προστεθούν στις συνολικές αμοιβές, τους τοποθετούν από πλευράς αμοιβών σημαντικά πάνω από το μέσο όρο της συγκεκριμένης αγοράς.5η Ερώτηση
Σε ποιες κατηγορίες στελεχών δόθηκαν αυξήσεις;

Απάντηση
Αυξήσεις δόθηκαν σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ευθύνης, εκτός του Γενικού Διευθυντή οι αποδοχές του οποίου ορίζονται μέχρι στιγμής ενιαία για όλες τις θέσεις σε ετήσια βάση. Τα Επιδόματα Ευθύνης, σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης, έχουν ως εξής:

Ιεραρχική Βαθμίδα

Υφιστάμενο ποσό (σε ισχύ από το 2001)

Νέο ποσό (σε ισχύ από 01/10/2008)

Βοηθός Γενικού Διευθυντή

Δεν είχε οριστεί

1.500

Διευθυντής

675

1.100

Επιτελικός Διευθυντής

 

850

Βοηθός Διευθυντής

506

780

Επιτελικός Βοηθός Διευθυντής

 

550

Τομεάρχης

337

500

Υποτομεάρχης

135

200

Τα Επιδόματα Ευθύνης δεν έχουν τύχει αναπροσαρμογής από το 2001, παρότι έχουν δοθεί έκτοτε 18 φορές αυξήσεις στους εργαζόμενους της ΔΕΗ μέσω 5 Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με αυτή τη ρύθμιση καλύπτεται το πολύ σημαντικό κενό που είχε δημιουργηθεί από το 2001, δηλαδή ενώ οι αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν συνολικά σε επίπεδα άνω του 45 % ονομαστικά, τα Επιδόματα Ευθύνης παρέμειναν σταθερά.


6η Ερώτηση
Γιατί δόθηκαν Επιδόματα Ευθύνης και στα Επιτελικά στελέχη;

Απάντηση
Σήμερα, η Επιχείρηση διαθέτει στελέχη τα οποία κατείχαν στο παρελθόν οργανική θέση ευθύνης και για διάφορους λόγους δεν είναι πλέον στην ιεραρχία. Η Επιχείρηση έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει ενεργά τα στελέχη αυτά προς την ίδια κατεύθυνση που δραστηριοποιούνται και τα οργανικά στελέχη, εντατικοποιώντας τη συνεισφορά τους με συγκεκριμένες αναθέσεις έργων και ρόλων. Τα στελέχη αυτά, καθώς επίσης και όσα οριστούν στο μέλλον, καθότι η Διοίκηση μπορεί να δημιουργήσει ανά πάσα στιγμή ρόλο Επιτελικού στελέχους με ανάθεση καθηκόντων για την εκτέλεση των οποίων απαιτούνται γνώσεις, εμπειρία και εξειδίκευση, θα συμβάλλουν ενεργά στο γίγνεσθαι της Επιχείρησης σε ανώτερο επίπεδο και θα εντάσσονται στον κύκλο αξιολόγησης και ανάθεσης/ανάκλησης καθηκόντων όπως και τα οργανικά στελέχη. Δεν επιτρέπεται σήμερα ούτε για την Επιχείρηση αλλά ούτε και για τα ίδια τα στελέχη να μην αξιοποιούνται και να βρίσκονται στο περιθώριο.


7η Ερώτηση
Δεδομένων των προβλέψεων της Επιχείρησης για ζημιογόνο χρήση κατά το 2008, ποιος ήταν ο λόγος που δόθηκαν οι αυξήσεις αυτές τώρα;

Απάντηση
Η Διοίκηση της ΔΕΗ πιστεύει ότι μια περιστασιακή ζημιογόνος χρήση η οποία μάλιστα οφείλεται σε καθαρά εξωγενείς παράγοντες - συγκεκριμένα στην αύξηση των δαπανών για εισαγόμενα καύσιμα, αγορές ενέργειας από τρίτους για την πλήρη κάλυψη της ζήτησης, καθώς και δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που υπερκαλύπτει κατά πολύ τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τις τελευταίες αυξήσεις των τιμολογίων - δεν μπορεί να επηρεάζει μακροχρόνια την πολιτική της σε αναφορά με τις αμοιβές των εργαζομένων και των στελεχών της.Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008                                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.