Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η ΓΕΝΟΠ στην ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2008

Απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η ΓΕΝΟΠ στην ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2008


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η ΓΕΝΟΠ
στην ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2008


Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2008, καθώς εκτιμούμε ότι δίνει την ευκαιρία ενός ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που αφορούν την επιχείρηση. Θεωρούμε χρήσιμο ένας τέτοιος διάλογος να συνεχιστεί, καθώς έτσι όχι μόνο διευκολύνεται η κατανόηση των θεμάτων αυτών από τους εργαζόμενους της Επιχείρησης αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, αλλά και γιατί μόνο όταν τα προβλήματα αναδεικνύονται με τρόπο ειλικρινή και ξεκάθαρο μπορούμε να τα επιλύσουμε.

Ειδικότερα για τα θέματα που τίθενται ανά παράγραφο της ανακοίνωσης της ΓΕΝΟΠ, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:


ΓΕΝΟΠ:
Πώς είναι δυνατόν η ΔΕΗ Α.Ε. να χαρακτηρίζει τις αυξήσεις της 01.12.2007 και της 01.07.2008 "υψηλές" όταν η ίδια δια του Προέδρου της διεκήρυσσε ότι αν δεν υπάρξουν αυξήσεις της τάξεως του 21% η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεχίσει να αποτελεί ένα μη κερδοφόρο μονοπώλιο. Πότε έλεγε την αλήθεια ο κ. Αθανασόπουλος. Τότε ή τώρα ;

Απάντηση:
Η αύξηση 21,7% που ζήτησε η ΔΕΗ τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν εκείνη που είχε κριθεί αναγκαία για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που παρέχει και για την χρηματοδότηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.
Αντ' αυτής, η Πολιτεία έδωσε αύξηση 7+7%, η οποία συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
Παρ΄ ότι η αύξηση αυτή δεν ήταν εκείνη που είχε ζητήσει η Εταιρεία μας αρχικά, ήταν η υψηλότερη που έχει δοθεί στη ΔΕΗ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.


ΓΕΝΟΠ:
Αν πράγματι στις αυξήσεις 7+7=14% το 9% αποτελεί αποζημίωση της ΔΕΗ Α.Ε. για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και τους πολυτέκνους, για το έτος 2007, τότε γιατί στις προβλέψεις για το τρέχον έτος δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό που η ΔΕΗ Α.Ε. θα εισπράξει για την παροχή αυτών των ΥΚΩ το έτος 2008; Ο ίδιος έχει εκτιμήσει ότι οι δαπάνες του α' εξαμήνου στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα, στα νησιά δηλαδή αυξήθηκαν κατά 94 εκ. € (σελ. 7 παρουσίασης). Τί ποσό εξ αυτών έχει αναγνωρισθεί ως ΥΚΩ για το έτος 2008;

Απάντηση:
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού των ΥΚΩ, το ποσό για την κάλυψη των δαπανών ΥΚΩ για το 2007 ανέρχεται σε € 450,6 εκατ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 9% των ετήσιων εσόδων. Αυτό το ποσό ήδη εισπράττεται από την αρχή του 2008 μαζί με τα άλλα έσοδα, αφού τα τιμολόγια δεν έχουν ακόμα διαχωριστεί. Οι χρεώσεις των ΥΚΩ για το 2008 που θα εισπραχθούν το 2009 αναμένεται ότι θα επηρεαστούν αυξητικά λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων το 2008 σε σχέση με το 2007.


ΓΕΝΟΠ:
Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΔ/ΟΥ/ΔΣΑ η τιμή του μαζούτ για το διασυνδεδεμένο σύστημα στο πρώτο πεντάμηνο του 2008 ήταν 371,22 €/tn έναντι 240,02 €/tn που ήταν το πρώτο πεντάμηνο του 2007. Οι τιμές λοιπόν του μαζούτ στο διασυνδεδεμένο αυξήθηκαν κατά 54,7% και όχι κατά 113%. Αντίστοιχα, η τιμή του μαζούτ για τα νησιά, το πρώτο πεντάμηνο του 2008 ήταν 394,84 €/tn έναντι 264,17 €/tn για το ίδιο πεντάμηνο του 2007. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση 49,5% και όχι 113%.
Ομοίως, το πρώτο πεντάμηνο του 2008 η τιμή του ντήζελ ήταν 643,13 €/klt ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2007 510,03 €/klt, αυξήθηκε δηλαδή κατά 26,1% αντί του 71% που αναφέρεται στις απαντήσεις.
Για το φυσικό αέριο η αύξηση της τιμής του πρώτου πενταμήνου του 2008 έναντι του αντιστοίχου του 2007 ανήλθε σε 22,9% και όχι σε 19% που αναφέρεται (0,3163 €/Nm3 έναντι 0,2574 €/Nm3).


Απάντηση:
Οι τιμές που παρουσιάζονται τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τη ΓΕΝΟΠ είναι ορθές, Απλά αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι μεν τιμές της ΔΕΗ αντιστοιχούν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων από 1/01/2007 έως 30/06/2008, ενώ οι τιμές της ΓΕΝΟΠ αφορούν τη μεσοσταθμική αύξηση τους πρώτους πέντε μήνες του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2007.


ΓΕΝΟΠ:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία για το μέσο κόστος παραγωγής από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και το μέσο κόστος αγορών από το δίκτυο ή το εξωτερικό ως εξής :

 

2008

α' εξάμηνο GWh

% συμ. στο ισοζύγιο

εκ. €

€/MWh

2007

α' εξάμηνο

GWh

εκ. €

€/MWh

Δ

€/MWh

Πετρέλαιο

3.870

12,7%

471,3

121,78

3.675

314,8

85,66

+42,1%

Φυσ. Αέριο

5.802

19,1%

397,4

68,49

5.405

300,6

55,61

+23,2%

Αγορές

3.710

12,1%

326,1

87,9

3.211

227,1

70,72

+24,3%

Εισαγ.ΔΕΗ

1.695

5,6%

135,3

79,82

909

66,1

72,71

+9,78%


(Βλ. σελίδα 5 της παρουσίασης των αποτελεσμάτων και τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών α' εξαμήνου 2008 / α' εξάμηνο 2007). Προκύπτει, δηλαδή, ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρέασε το κόστος παραγωγής Η.Ε. από τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 42,1% και ότι η αύξηση της τιμής του φ.α. το αντίστοιχο κόστος παραγωγής από τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. κατά 23,2%. Το μοναδιαίο κόστος εισαγωγών Η.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε. αυξήθηκε μόνο κατά 9,78% ενώ το αντίστοιχο κόστος αγορών Η.Ε. από το δίκτυο κατά 24,3%. Δοθέντος ότι το κόστος αγορών από το δίκτυο αφορά Η.Ε. που είτε εισάγεται από το εξωτερικό, είτε παράγεται στη χώρα μας από Μονάδες φυσικού αερίου, θα ανέμενε κανείς μία εύλογη διαμόρφωση αυτού στα επίπεδα των αυξήσεων του 10-23% (ότι ισχύει για εισαγωγές ΔΕΗ ή παραγωγή ΔΕΗ από φυσικό αέριο). Εν τούτοις όμως η αύξηση των αγορών εισαγόμενης ενέργειας από το δίκτυο κυμάνθηκε τουλάχιστον 15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την εύλογη αύξηση. Τη διαφορά δηλαδή την καρπώθηκαν κυρίως εισαγωγείς, επιβαρύνοντας τη ΔΕΗ Α.Ε. έναντι του παρελθόντος έτους κατά 20 Μ€.

Απάντηση:
Για τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση καθώς προέρχονται από τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας. Οι διαφορές υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το μοντέλο αγοράς που είναι σε ισχύ, οφείλονται στις υψηλές τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ), που καθορίζονται από τις υψηλού κόστους μονάδες της ΔΕΗ και τις καρπούνται όχι μόνο οι τρίτοι εισαγωγείς από Βορρά και Ιταλία, αλλά και οι εγχώριοι ηλεκτροπαραγωγοί καθώς και επηρεάζουν τον τρόπο αμοιβής των ΑΠΕ.
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα εδώ δημιουργείται κυρίως από την έλλειψη επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας για να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας.


ΓΕΝΟΠ:
Το πρώτο εξάμηνο του 2007 το αντίστοιχο ποσοστό αγορών από το δίκτυο ή το εξωτερικό επί της ζήτησης είχε ανέλθει σε 13,9%. Οι αυξημένες κατά 786 GWh εισαγωγές της ΔΕΗ Α.Ε. που έγιναν το α' εξάμηνο του 2008 πραγματοποιήθηκαν με μέση τιμή κατά 9,78% υψηλότερη αυτής του 2007 και, με δεδομένα τα ελλείμματα σε δικαιώματα CO2, αποτέλεσαν την καλύτερη λύση για την κάλυψη της μειωμένης λιγνιτικής παραγωγής.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΔΕΗ Α.Ε. απαγορεύεται η αύξηση του παραγωγικού της δυναμικού, άρα εμμέσως και η αύξηση της παραγόμενης ενέργειας, η Επιχείρηση δεν θα έπρεπε να διεκδικήσει αποζημίωση για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας όταν καλείται να καλύψει ζήτηση αυξημένη κατά 747 GWh σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με αγορές υψηλοτέρου κόστους από την αμοιβή που εισπράττει μέσω τιμολογίων;

Απάντηση:
Αυτή είναι μία από τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ ως τελευταίο καταφύγιο, που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι μία από τις κύριες στρεβλώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι αναγκασμένη η ΔΕΗ να λειτουργεί, ως ένα επί ζημία μονοπώλιο. Συμφωνούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να εισπράττει το κόστος αυτών των υπηρεσιών, αλλά και πάλι καταλήγουμε στο ότι αυτό το κόστος θα καλυφθεί από τους καταναλωτές, είτε άμεσα - μέσω τιμολογίων, είτε έμμεσα - μέσω της φορολογίας από την Πολιτεία.ΓΕΝΟΠ:
Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία α' εξαμήνου 2007/2008 το α' εξάμηνο του 2008 το 50,5% των πωλήσεων προήλθε από εγχώρια καύσιμα, έναντι 55,5% του έτους 2007. Από τις διακυμάνσεις των τιμών των εισαγομένων καυσίμων επηρεάζεται η παραγωγή από πετρέλαιο και φυσικό αέριο (το 12,5% της ζήτησης από τις τιμές πετρελαίου και το 25% της ζήτησης από τις τιμές φ.α. λαμβανομένων υπόψη και των Μονάδων φ.α. των ιδιωτών). Οι λοιπές αγορές όμως, που προέρχονται από εισαγωγές, δεν επηρεάζονται από τις τιμές αυτών των καυσίμων και δεν επιβαρύνονται με κόστος δικαιωμάτων CO2. Απλώς αυτό που χάνει η ΔΕΗ καρπούνται οι έμποροι ιδιώτες που εγχύουν στο δίκτυο.

Απάντηση:
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και οι αγορές αυτές επηρεάζονται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, είτε άμεσα - όταν οι δικές μας παλαιές Μονάδες προσδιορίζουν υψηλές οριακές τιμές λόγω της μεγάλης αύξησης των καυσίμων, είτε έμμεσα - όταν οι παραγωγοί από Βορρά και Ιταλία αυξάνουν τις δικές τους τιμές λόγω αύξησης της δικής μας ΟΤΣ.


ΓΕΝΟΠ:
Όταν η Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. πληροφορήθηκε ότι απόφαση της Κυβέρνησης θα ήταν η εφαρμογή ρήτρας καυσίμου από το έτος 2009 γιατί δεν προχώρησε σε ασφάλιση του κινδύνου για τα εισαγόμενα καύσιμα στο επίπεδο των 78,8 $/bbl. Αν το είχε πράξει πόσες θα ήταν οι ζημίες της στο α' εξάμηνο του 2008 ;

Απάντηση:
Την περίοδο εκείνη, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι τιμές πετρελαίου είχαν φθάσει στα υψηλότερα επίπεδά τους μετά από συνεχή άνοδο πολλών ετών.
Θεωρήθηκε, όπως εξηγήθηκε στη σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Διοίκηση, ότι μία κίνηση αντιστάθμισης κινδύνου για υψηλότερες τιμές πετρελαίου θα ήταν παρακινδυνευμένη.
Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από δυόμιση περίπου μήνες, όταν οι τιμές πετρελαίου είχαν φθάσει στα 147$/bbl, πάρα πολλοί επίσημοι οίκοι μιλούσαν για τιμές πετρελαίου στα 200$/bbl τους επόμενους μήνες. Σήμερα έχουμε μία σημαντική καθοδική τάση γύρω στα 100$/bbl. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση θεωρεί ότι το εργαλείο της ρήτρας καυσίμων είναι το πιο δίκαιο για την κατανομή μεταξύ της Επιχείρησης και των καταναλωτών του κόστους που προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών καυσίμων, ενώ παράλληλα δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης από τις διακυμάνσεις των τιμών.


ΓΕΝΟΠ:
Αποδίδει η Διοίκηση τη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής μεταξύ άλλων και στις μακροχρόνιες συντηρήσεις του α' εξαμήνου του έτους 2008 δύο λιγνιτικών Μονάδων 300 MW. Προβαίνει μάλιστα και σε σύγκριση της λιγνιτικής παραγωγής του β' εξαμήνου 2007 με το α' εξάμηνο 2008 (16.109 GWh έναντι 14.983 GWh). Δεν γνωρίζει ότι η συντήρηση της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το β' εξάμηνο του 2007, μετατέθηκε μετά από επίμονο αίτημα του ΔΕΣΜΗΕ στο α' εξάμηνο του 2008 προκειμένου να διατηρηθούν τα υδατικά αποθέματα ; Ή μήπως η Μονάδα αυτή θα έπρεπε να μην είχε συντηρηθεί παρά τα 17 χρόνια λειτουργίας της χωρίς πλήρες άνοιγμα του στροβίλου ;

Απάντηση:
Ανεξάρτητα από το πώς αποφασίστηκε αλλά και το πότε προγραμματίστηκε να γίνει η αναγκαία μακροχρόνια συντήρηση, οι επιπτώσεις είναι οι ίδιες ως προς την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, εάν η συντήρηση είχε γίνει μέσα στο 2007, προφανώς, θα επιβάρυνε τα αντίστοιχα αποτελέσματα.


ΓΕΝΟΠ:
Με λιγνιτικά αποθέματα στις 19.05.2008 για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου επαρκούντα για 10 ημέρες, στο Αμύνταιο για 20 ημέρες, στην Καρδιά για 7 ημέρες στην Πτολεμαΐδα για 15 ημέρες και τη Μελίτη για 10 ημέρες περίμενε η Διοίκηση να πετύχει μεγαλύτερη λιγνιτική παραγωγή το α' εξάμηνο του 2008 ;

Απάντηση:
Αυτό ακριβώς ανάγκασε τη Διοίκηση να επισημάνει ότι η λιγνιτική μας παραγωγή μειώθηκε φέτος με αποτέλεσμα τη χαμηλή λιγνιτική ενέργεια και τα χαμηλά λιγνιτικά αποθέματα σε σχέση με το 2007 λόγω, μεταξύ άλλων, και των απεργιακών κινητοποιήσεων και της κατάληψης.


ΓΕΝΟΠ:
Η ρήτρα καυσίμου αποτελεί μέτρο ρυθμιστικό που μεταφέρει τον κίνδυνο μεταβολών των τιμών καυσίμου από τον παραγωγό προς τον καταναλωτή. Ο τρόπος που η ρήτρα θα επιδρά επί των τιμολογίων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασισθεί και είναι σίγουρο ότι πλήρης κάλυψη δεν θα υπάρξει, δοθέντος ότι ένας μεγάλος παραγωγός - όπως η ΔΕΗ Α.Ε. - έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει τις τιμές καυσίμων κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον, αναλαμβάνοντας και από την πλευρά της μερίδα του κινδύνου.

Απάντηση:
Χαιρόμαστε που, έστω και έμμεσα, αναγνωρίζεται η μεγάλη υπόθεση για την Εταιρεία μας να μπει πάλι μετά από 27 χρόνια η ρήτρα καυσίμων στα τιμολόγια ρεύματος και να μην αποτελεί η ΔΕΗ τη μοναδική ηλεκτρική εταιρεία που δεν περνά τις μεταβολές των τιμών καυσίμων στα τιμολόγιά της. Ορθώς επισημαίνεται ότι με την εφαρμογή της ρήτρας καυσίμων το μεγάλο μέρος του κινδύνου της μεταβολής των διεθνών τιμών καυσίμων μεταφέρεται από τη ΔΕΗ στους καταναλωτές. Αυτό όμως δικαιολογείται πλήρως, αφού η ενέργεια παράγεται για την κάλυψη των δικών τους αναγκών. Ορθώς επίσης, μέρος του κινδύνου της μεταβολής των διεθνών τιμών καυσίμων αντιστοιχεί στη ΔΕΗ, προκειμένου αυτή να ωθείται στη λήψη μέτρων βελτιστοποίησης του ενεργειακού ισοζυγίου της και καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου κατά τα ανωτέρω.


ΓΕΝΟΠ:
Σε μία απελευθερωμένη αγορά ο καταναλωτής θα αγοράζει από την πηγή που του εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό κόστος. Επομένως, η ρήτρα καυσίμου ως ρυθμιστικό εργαλείο το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει στον καταναλωτή είναι η προστασία του από αυθαιρεσίες των παικτών της αγοράς. Το πόσο θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Α.Ε. είναι κάτι που εξαρτάται από τον τρόπο υπολογισμού της.

Απάντηση:
Η ΔΕΗ δεν προσδοκά, αλλά ούτε και επιθυμεί τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της μέσω της ρήτρας καυσίμων. Η ρήτρα καυσίμων για τη ΔΕΗ δρα ουδέτερα. Θεωρεί όμως εύλογο να προστατευθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από τη χειροτέρευση των αποτελεσμάτων της λόγω αυξήσεων στις τιμές καυσίμων τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει.
Και απ΄ότι φαίνεται, με το πρώτο βήμα εφαρμογής της ρήτρας αυτό θα επιτευχθεί, έστω και με την οδυνηρή για τα αποτελέσματα της Επιχείρησης μη εφαρμογή της για το έτος 2008.


ΓΕΝΟΠ:
Με τη δημιουργία 3 θέσεων αναπληρωτών Διευθυντών Συμβούλων και δύο επιπλέον θέσεων Γενικών Διευθυντών καθώς και θέσεων Βοηθών Γενικών Διευθυντών, οι δαπάνες της κορυφής της Διοικητικής Ιεραρχίας της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν σημαντικά αυξηθεί. Η συγχώνευση ως εκ τούτου αμοιβών Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου Δ.Σ. για να δειχθεί το αντίθετο, γίνεται καθαρά για λόγους εντυπώσεων.

Απάντηση:
Η οργανωτική δομή της ΔΕΗ σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων της στους διάφορους κλάδους της αλλά και την πολυπλοκότητα και ευρύτητα των δραστηριοτήτων της είναι λιτή, συγκρινόμενη με τη δομή άλλων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


ΓΕΝΟΠ:
Όταν στις 12.06.2008 στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν να μη καταβληθεί το bonus που είχε προεγκριθεί, ήταν ήδη γνωστά τα οικονομικά αποτελέσματα από το πρώτο πεντάμηνο της λειτουργίας της Επιχείρησης το έτος 2008. Ήταν ποτέ δυνατόν με προβλέψεις τέτοιων ζημιών για το 2008 να υπάρξει εισήγηση για bonus ;

Απάντηση:
Πρακτικά, ναι.
Και αυτό διότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2008 αφορούσε στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, τα αναμενόμενα αρνητικά αποτελέσματα του 2008 θα επηρεάσουν αρνητικά και τις όποιες προσδοκίες είχαν τα στελέχη για bonus τον Ιούνιο του 2009.ΓΕΝΟΠ:
Σύμφωνα με τροπολογία του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου που αν και έχει ανακοινωθεί από 09.09.2007 ακόμη δεν ψηφίσθηκε, η ΔΕΗ Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα αντικατάστασης υφισταμένου παραγωγικού δυναμικού χωρίς κάποιο όριο (1.600 ή 2.400 MW).
Μέχρις ότου όμως ψηφισθεί η τροπολογία οι μόνες υφιστάμενες άδειες παραγωγής που έχουν χορηγηθεί από το ΥΠΑΝ είναι αυτές των Μ.Σ.Κ. Αλιβερίου και Μεγαλόπολης. Οι άδειες παραγωγής για τη Μελίτη, την Πτολεμαΐδα, την ανθρακική του Αλιβερίου και αυτή της Λάρυμνας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες για την Κορακιά στην Κρήτη και τη Λέσβο.
Χωρίς τις άδειες παραγωγής οποιεσδήποτε περαιτέρω αδειοδοτικές και διαγωνιστικές διαδικασίες, ακόμη και αν προχωρήσουν, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει πότε και πώς θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.
Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα για τις Μ.Σ.Κ. Αλιβερίου και Μεγαλόπολης που από πλευράς ΔΕΣΦΑ Α.Ε. τα χρονοδιαγράμματα διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή δεν έχουν ακόμη καθορισθεί και είναι αμφίβολο κατά πόσον θα συμπέσουν με την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής των Μονάδων.
Η ύπαρξη νέων Μονάδων θα είχε σαφώς το πλεονέκτημα μείωσης του κόστους καυσίμων και δικαιωμάτων CO2. Η ΔΕΗ Α.Ε. όμως δεν θα μπορούσε να αποφύγει το αυξημένο κόστος για αγορές ενέργειας από το δίκτυο αφού η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας με το ίδιο σε μέγεθος συνολικό παραγωγικό δυναμικό κατ' ελάχιστο μόνο θα περιόριζε την υποχρέωση αγορών και εισαγωγών.


Απάντηση:
Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώθηκε πέρυσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ενέκρινε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που γνώρισε ποτέ όχι μόνο η ΔΕΗ αλλά και η χώρα μας.
Ήδη οι Μονάδες της Μεγαλόπολης (800MW) και οι Μονάδες της Μελίτης (450MW) και της Ρόδου (120ΜW), βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής των προσφορών.
Η αίτησή μας για τη λιθανθρακική Μονάδα στο Αλιβέρι (800MW) έγινε δεκτή από τη ΡΑΕ και γενικά προχωρούμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού μας προγράμματος με γρηγορότερα βήματα από κάθε άλλη φορά.
Επίσης, με δυσκολίες για την έγκριση των σχετικών αδειών (μέγα πρόβλημα στη χώρα μας για οποιαδήποτε μεγάλη επένδυση), αλλά σταθερά, προχωρά και ο ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή των αγωγών στο Αλιβέρι και στη Μεγαλόπολη και περιμένουμε να είναι εντός του χρονοδιαγράμματος κατασκευής των Μονάδων αυτών από τη ΔΕΗ.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ δεν προωθεί μόνο την κατασκευή νέων Μονάδων προς αντικατάσταση παλιών, αλλά και την εγκατάσταση πρόσθετης ισχύος είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με τρίτους.ΓΕΝΟΠ:
Μήπως στα πλαίσια περιορισμού του ελέγξιμου κόστους μισθοδοσίας υπηρεσιών, εργολαβιών κ.λπ. περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην περαιτέρω μείωση του προσωπικού ή στην περαιτέρω ανάθεση εργασιών κορμού της Επιχείρησης σε εργολάβους υπό την μορφή του γνωστού και κατακριτέου από όλους "σκλαβοπάζαρου"; Ποιές είναι αυτές οι μελέτες, ποιός τις εκπόνησε και πώς τα αναγγελλόμενα συμβαδίζουν με προσλήψεις 2.500 ατόμων περίπου που συστηματικά συνεχίζουν να καθυστερούν;

Απάντηση:
Η Διοίκηση της ΔΕΗ έχει και σε αυτό το θέμα ξεκάθαρη θέση. Αφενός, προχωρά, παρά τις εγγενείς δυσκολίες, στους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει και αφετέρου, έχει δώσει τη σχετική κατεύθυνση στα στελέχη και τους εργαζόμενους να συζητηθεί ποιες δραστηριότητες είναι κύριες και θα γίνονται μόνο από την Επιχείρηση και ποιες θα μπορούσαν εναλλακτικά να γίνουν εξωτερικά, εφόσον αυτό θα ήταν προς το συμφέρον της Επιχείρησης.
Παράλληλα, έχει δοθεί ρητή εντολή σε όλα τα στελέχη να μην συνάπτουν συμβάσεις με εργολάβους που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.


ΓΕΝΟΠ:
Πράγματι μια εταιρεία μπορεί να είναι πιο αποδοτική μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με μία άλλη που παρουσίασε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.

Αυτό όμως συμβαίνει όταν η εταιρεία δεν έχει κατορθώσει να πείσει τους μετόχους της ότι πράγματι έχει επιτύχει τους στόχους συγκράτησης του κόστους της και αύξησης της αποδοτικότητάς της.

Παραθέτοντας παράγοντες διαφοροποίησης των περιόδων 2004 και 2008 χωρίς επεξεργασία και αξιολόγηση της επίδρασης με συγκεκριμένους δείκτες, δεν μπορεί κανένας να πεισθεί, πολύ δε περισσότερο οι μέτοχοι που λίγο νωρίτερα έχουν διαβάσει το χιλιοειπωμένο περί "ανάληψης δράσεων που στοχεύουν σε αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των λειτουργικών και των διαδικασιών της Επιχείρησης". Πόσες άραγε ακόμη αναδιοργανώσεις και εκσυγχρονισμούς θα πρέπει να υποστούμε για να δώσουμε στους μετόχους μας να καταλάβουν ότι τα αίτια των ζημιών βρίσκονται στην απαξίωση της Εταιρείας που προκαλείται από ανθρώπους που ως διάττοντες αστέρες καλούνται κάθε τόσο να τη διοικήσουν - δεσμευμένοι σε εκείνους που τους διόρισαν - χωρίς να γνωρίζουν ούτε το αντικείμενο ούτε τις ιδιαιτερότητες που ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας έχει στη χώρα μας. Σε ανθρώπους μάλιστα που όταν ομιλούν για το προσωπικό της Επιχείρησης ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός "άχρηστοι" τυχαίνει να είναι ο πιο συχνός.

Απάντηση:
Συμφωνούμε απόλυτα με τις δύο πρώτες παραγράφους.
Πράγματι, η εταιρεία δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους συγκράτησης του κόστους της και αύξησης της αποδοτικότητάς της στο βαθμό που θα ήθελε και έχουμε ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.
Σχετικά με τη σύγκριση των περιόδων 2004 και 2008, δεν ήταν πρόθεση ούτε υποχρέωσή μας να δημοσιοποιήσουμε σύγκριση των αποτελεσμάτων δύο διαφορετικών περιόδων διότι αυτά τα στοιχεία δεν χρειάζονται στους αναλυτές οι οποίοι, ούτως ή άλλως, διαθέτουν εξειδικευμένα μοντέλα σύγκρισης των επιδόσεων μιας επιχείρησης σε διαφορετικές περιόδους. Έχουμε αναγκαστεί όμως να το κάνουμε, ώστε να σταματήσει η παραπληροφόρηση της Κοινής Γνώμης εις βάρος της Επιχείρησης.
Όσον αφορά στην τελευταία πρόταση, είμαστε βέβαιοι ότι ούτε η σημερινή, αλλά ούτε και οι προηγούμενες Διοικήσεις θα μπορούσαν να έχουν αναφερθεί απαξιωτικά για τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2008                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.