Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με τις αρχές κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων του Α΄εξαμήνου 2007 της ΔΕΗ Α.Ε.

Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με τις αρχές κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων του Α΄εξαμήνου 2007 της ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

                                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με δημοσίευμα εφημερίδας στις 9 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τις αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση από τη ΔΕΗ των Οικονομικών Καταστάσεων του Α΄ εξαμήνου 2007 και ειδικότερα για "παράβαση" διαφόρων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards - IAS) κατά την κατάρτιση αυτή, η ΔΕΗ επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Τα όσα αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα, έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας του Α΄ εξαμήνου 2007. Ειδικότερα, τα αναγραφόμενα για τον υπολογισμό της συμμετοχής του Ομίλου ΔΕΗ στα κέρδη της ΛΑΡΚΟ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, αναφέρονται στη σημείωση 7, που αποτελεί και αυτή αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων, ενώ, αντίστοιχες σημειώσεις περιλαμβάνονται στις ήδη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.6.2006 και 31.12.2006, σημειώσεις 5 και 16 αντίστοιχα. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΕΗ για το Α΄ εξάμηνο 2007 με τις αντίστοιχες σημειώσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.dei.gr) από το απόγευμα της 30.8.2007.
2. Η ΛΑΡΚΟ είναι μια κερδοφόρος εταιρεία η οποία για τις χρήσεις 2005 και 2006 πραγματοποίησε κέρδη προ φόρων € 21,3 εκατ. και € 30,1 εκατ. αντίστοιχα, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις της 31.12.2006, που έχουν καταρτισθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα η ΔΕΗ έχει επανειλημμένως ζητήσει από τη ΛΑΡΚΟ την κατάρτιση Οικονομικών καταστάσεων με βάση τα IAS.
3. Με δεδομένο ότι η ΛΑΡΚΟ είναι πλέον κερδοφόρος εταιρεία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναγνώρισε ως συμμετοχή της στα κέρδη της ΛΑΡΚΟ (με βάση το μερίδιο που κατέχει στη ΛΑΡΚΟ) στις 30.6.2006, ποσό € 11,2 εκατ. περίπου, εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο (μέθοδος καθαρής θέσης) που εφάρμοσε και για τις Οικονομικές Καταστάσεις 30.6.2007. Ακολούθως, ανέθεσε, κατ' εφαρμογή του IAS 27 και του IAS 36, σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της ΛΑΡΚΟ στις 31.12.2006, από την οποία προέκυψε ότι η συμμετοχή της Μητρικής Εταιρείας στη ΛΑΡΚΟ διαμορφώθηκε σε € 37 εκατ. ποσό το οποίο αναγνωρίσθηκε στις αντίστοιχες καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.
Αντίθετα, στις καταστάσεις του Ομίλου με 31.12.2006 αναγνωρίσθηκε ποσό € 9,2 εκατ. εφαρμόζοντας τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στις 30.6.2007 αναγνωρίσθηκε ποσό € 11,5 εκατ. στις καταστάσεις του Ομίλου επίσης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Επισημαίνεται ότι, στις 30.6.2007 το ποσό που έχει αναγνωρισθεί σωρευτικά ως συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη της ΛΑΡΚΟ, ανέρχεται σε € 20,7 εκατ. και υπολείπεται του ποσού των € 37 εκατ. που έχει ήδη αναγνωρισθεί στις καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ως προϊόν αποτίμησης της συμμετοχής της στη ΛΑΡΚΟ.
4. Τέλος επισημαίνεται ότι, η έκθεση επισκόπησης στις 30.6.2006 και το πιστοποιητικό ελέγχου 31.12.2006 των ορκωτών ελεγκτών, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, περιέχουν και αυτά την εξαίρεση που υπάρχει και στις 30.6.2007 αναφορικά με την αναγνώριση της συμμετοχής του Ομίλου στα κέρδη της ΛΑΡΚΟ.
5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Μητρικής Εταιρείας έχουν συνταχθεί με πλήρη διαφάνεια και εφαρμογή, όπου αυτό είναι δυνατό, των κανόνων των IAS λαμβάνοντας υπόψη και το πραγματικό γεγονός της μεταστροφής σε κερδοφόρο της οικονομικής κατάστασης της ΛΑΡΚΟ.Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007                                                      ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.