Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το μνημόνιο συνεργασίας με την RWE και οι λόγοι που προτείνεται η υιοθέτησή του

Το μνημόνιο συνεργασίας με την RWE και οι λόγοι που προτείνεται η υιοθέτησή του


Το μνημόνιο συνεργασίας με την RWE
και οι λόγοι που προτείνεται η υιοθέτησή του

Με ιδιαίτερα υψηλό αίσθημα ευθύνης η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αντιμετωπίζει το μέλλον, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας αυξάνεται σημαντικά.

Προς τούτο η ΔΕΗ έχει δρομολογήσει μια σειρά από δράσεις που αφορούν τόσο στον εκσυγχρονισμό όλου του παραγωγικού δυναμικού της όσο και στην επέκτασή της με νέες δραστηριότητες, όπως είναι οι ΑΠΕ και οι επενδύσεις στα Βαλκάνια.

Παράλληλα, εξετάζει την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της συνεργαζόμενη με άλλες ενεργειακές εταιρείες σε επενδύσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Για το πρώτο σκέλος έχει δοθεί επαρκής δημοσιότητα μέσω των παρουσιάσεων των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων μας στους Οικονομικούς Αναλυτές και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, και έχει ήδη γίνει εκτενής ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων και όλων των στελεχών της Επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 12 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού συστήματος, εκ των οποίων πάνω από 7 δισ. αφορούν αντικατάσταση και προσθήκη παραγωγικού δυναμικού θερμικών μονάδων και έργων ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις θερμικές μονάδες ήδη :

 • Άρχισε η κατασκευή της μονάδας συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ισχύος 400 MW.
 • Βρίσκονται στο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ο νέος ΑΗΣ Ρόδου, ισχύος 120 MW, και η επέκταση του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ισχύος 100 MW.
 • Βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης από ΡΑΕ και ΥΠΑΝ οι αιτήσεις για τους όρους χορήγησης Άδειας Παραγωγής της μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου στη Μεγαλόπολη, ισχύος 800 MW, και της ανθρακικής μονάδας στο Αλιβέρι, ισχύος 700 - 800 MW.
 • Προετοιμάζονται οι φάκελοι που θα υποβληθούν σε ΡΑΕ/ΥΠΑΝ για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων των αδειών ηλεκτροπαραγωγής για τις λιγνιτικές μονάδες Φλώρινας και Πτολεμαΐδας, ισχύος 450 MW η κάθε μια, και ο φάκελος για τη χορήγηση αδειοδότησης της ανθρακικής μονάδας στη Λάρυμνα, ισχύος 700 - 800 MW.

Παρά το γεγονός ότι το παραπάνω πρόγραμμα αναγνωρίζεται από όλους ως φιλόδοξο, δεν ικανοποιεί από μόνο του την ανάγκη για κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ούτε την ανάγκη σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ από πλευράς παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα που της παρέχει οποιαδήποτε σοβαρή και αξιόπιστη πρόταση συνεργασίας, με αμοιβαίο όφελος, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Έτσι και άλλες προτάσεις συνεργασίας, όπως αυτή που υποβλήθηκε από την RWE, εξετάζονται και αξιολογούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας.
Καμμία από αυτές τις προτάσεις, ούτε και αυτή της RWE, δεν αφορά επιλογή στρατηγικού επενδυτή, αλλά ικανοποιούν την ανάγκη επέκτασης της ΔΕΗ και αύξησης του κύκλου εργασιών της. Η πρακτική αυτή, όπως είναι γνωστό, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην περίπτωση της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ.

Το μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ - RWE
Το μνημόνιο αυτό αναφέρεται στην προοπτική συνεργασίας σε τέσσερεις τομείς :
1. Η δυνατότητα κατασκευής ανθρακικού σταθμού συνολικής ισχύος 1.600 MW.
2. Η δυνατότητα αγοράς δύο μεταχειρισμένων αεριοστροβίλων για την κάλυψη αναγκών αιχμής κατά τις θερινές περιόδους 2008 - 2010.
3. Η δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου.
4. Η δυνατότητα συνεργασίας στον τομέα των ΑΠΕ.

Για το λιθανθρακικό σταθμό τονίζονται τα ακόλουθα.
Όπως είναι γνωστό, το ενεργειακό ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μας κατά το 2007, στηρίζεται στο λιγνίτη κατά 50%, στο πετρέλαιο κατά 13%, στο φυσικό αέριο κατά 21%, στην υδροηλεκτρική ενέργεια κατά 5% και στις λοιπές ανανεώσιμες πηγές κατά 3,5%. Η κάλυψη του υπολοίπου 7,5% προέρχεται από συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από μία αγορά που εμφανίζει διαρκώς μειούμενη προσφορά, άρα και σημαντική αύξηση τιμών. Για του λόγου του αληθές αρκεί να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές το έτος 2005 κάλυψαν το 5,8% της ζήτησης και το κόστος τους ισοδυναμούσε περίπου με το 50% του φετινού.

Τα διαθέσιμα οικονομικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα της ΔΕΗ σε λιγνίτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μειώνονται συνεχώς, αργά αλλά σταθερά, με ορίζοντα εξάντλησης :

 • για τη Μεγαλόπολη, το 2030
 • για τη Δυτική Μακεδονία, το 2042

Τα αποθέματα αυτά, εξ όσων γνωρίζουμε σήμερα, επαρκούν μόνο για τις υφιστάμενες μονάδες καθώς και για τις δύο νέες λιγνιτικές που ανακοινώθηκαν, μέχρι την ολοκλήρωση της οικονομικής διάρκειας ζωής τους.

Βεβαίως υπάρχουν στη χώρα μας και άλλα δύο λιγνιτικά πεδία στην Ελασσόνα και τη Δράμα, με εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα ύψους 1,1 δισ. τόννων, για τα οποία, όμως, δεν έχουν εξασφαλισθεί ούτε η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, ούτε η πρόθεση της Πολιτείας για την αξιοποίησή τους, ούτε, πολύ περισσότερο, η εκμετάλλευσή τους από τη ΔΕΗ.

Είναι σαφές λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της ΔΕΗ πρέπει να στηρίζεται στα κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και της Δυτικής Μακεδονίας για τα οποία έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Η δέσμευση της ΔΕΗ για την πλήρη αξιοποίηση όλων αυτών των κοιτασμάτων για ηλεκτροπαραγωγή μέχρι πλήρους εξάντλησής τους είναι αδιαμφισβήτητη και κατηγορηματική, καταδεικνύεται δε και από το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης που έχει αποφασισθεί και δημοσιοποιηθεί.

Εξ ίσου πρόδηλη είναι και η ανάγκη κάλυψης του κενού που δημιουργεί η σταδιακή μείωση των αποθεμάτων λιγνίτη και η παράλληλη αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό ισοζύγιο.

Η ανάγκη αυτή, σε συνάρτηση με την ανάγκη διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού, οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικής πρώτης ύλης διαθέσιμης σε επαρκείς ποσότητες, αλλά και σε βάθος χρόνου.

Συνεπώς, η απρόσμενη πρόταση της RWE για τον λιθανθρακικό σταθμό έρχεται σε κατάλληλη χρονική συγκυρία.

Ας σημειωθεί ότι, όλες οι πληροφορίες περί διαθεσιμότητας εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ανθρακικές μονάδες, για τις οποίες σήμερα θα προκηρύσσετο Διαγωνισμός, θα ετίθεντο σε εμπορική λειτουργία τα έτη 2014-2015, ενώ ο χρόνος παράδοσης για τις Μονάδες που έχει ήδη δεσμεύσει η RWE τοποθετείται στις αρχές του 2012.

Η ανάθεση της μελέτης, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των μονάδων αυτών, έγινε από την RWE με διαγωνιστική διαδικασία για έξη συνολικά μονάδες ιδίας ισχύος και σχεδιασμού και το τίμημα που εξασφαλίσθηκε θεωρείται ότι είναι κατά 20% μικρότερο αυτού που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν σήμερα προκηρύσσετο διαγωνισμός. Άρα δεν πρόκειται για "απ' ευθείας ανάθεση", αλλά για αξιοποίηση μιας πρότασης ιδιαίτερα ελκυστικής που ανάλογη, αν υπάρξει, η ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς αμφιβολία θα εξετάσει άμεσα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.

Το δημοψήφισμα στην κωμόπολη του Ensdorf στη Γερμανία, όπου είχε αρχικά προβλεφθεί η εγκατάσταση δύο μονάδων, ήταν πράγματι αρνητικό και απέκλεισε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής στην ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή του Σάαρ. Το γεγονός, όμως, ότι 3.500 περίπου ψηφοφόροι (περίπου το 50% όσων είχαν δικαίωμα ψήφου) ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση για αλλαγή χρήσης γης στο Ensdorf δεν σημαίνει ότι οι δύο αυτές Μονάδες που θα εγκαθίσταντο εκεί μπορούν να χαρακτηρισθούν ως "σκουπίδια", ιδίως μάλιστα όταν τέσσερις άλλες παρόμοιες Μονάδες, που παραγγέλθηκαν από την RWE μαζί με αυτές, εγκαθίστανται στη Βεστφαλία και στην Ολλανδία και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι μονάδες αυτές είναι σύγχρονης τεχνολογίας και ικανοποιούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε. για τις εκπομπές ρύπων (σωματιδίων, SO2, NOx). Με βαθμό απόδοσης 46%, θα εκπέμπουν 0,7 τόννους διοξειδίου του άνθρακα για κάθε 1.000 kWh που θα παράγουν (έναντι 0,4 τόννων των μονάδων συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου και πάνω από 1,1 τόννους των λιγνιτικών μονάδων). Οι τεχνικές προδιαγραφές τους, μεταξύ άλλων, προβλέπουν οι Μονάδες αυτές να είναι έτοιμες για πλήρη κατακράτηση του CO2 για μελλοντική αποθήκευσή του.

Στους διαγωνισμούς τους οποίους θα προκηρύξει η ΔΕΗ για τις λιθανθρακικές μονάδες του Αλιβερίου και της Λάρυμνας, θα προβλέπονται ταυτόσημες τεχνικές προδιαγραφές και θα ήταν μεγάλη επιτυχία εάν επιτευχθούν παραπλήσια οικονομικά αποτελέσματα και χρόνοι παράδοσης.

Συνοψίζοντας τα οφέλη που αναμένονται από την πρόταση της RWE για συνεργασία στην κατασκευή ανθρακικών μονάδων, επισημαίνεται ότι :

 • πρόκειται για μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας καθαρού άνθρακα, περιβαλλοντικά φιλικές και έτοιμες για πλήρη κατακράτηση του CO2
 • η ΔΕΗ θα αποκτήσει τεχνογνωσία στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση λιθανθρακικών μονάδων σε συνεργασία με μια από τις καλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό
 • ο χρόνος θέσης σε εμπορική λειτουργία είναι κατά δύο έως τρία έτη μικρότερος από οποιαδήποτε μονάδα στερεών καυσίμων που πρόκειται να προκηρυχθεί με διαγωνισμό
 • το κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι θα είναι περίπου κατά 20% χαμηλότερο από τις νέες μονάδες
 • οι μονάδες αυτές δεν θα δρουν ανταγωνιστικά προς τις υφιστάμενες, δεδομένου ότι προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, να μειώσουν την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια και να δώσουν τη δυνατότητα για εξαγωγές

Όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, μέσω των συνεργασιών στον τομέα των ΑΠΕ, η παράλληλη με την αυτόνομη ανάπτυξή της μειοψηφική συμμετοχή της ΔΕΗ σε νέα εταιρικά σχήματα, παρέχει τη δυνατότητα ταχείας αύξησης του κύκλου εργασιών της και δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, χωρίς να δημιουργούνται ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή προβλήματα στην εν γένει δραστηριότητα της Επιχείρησης, λόγω των ορίων που τίθενται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για τους αεριοστροβίλους τονίζονται τα ακόλουθα :
Η ΔΕΗ Α.Ε., όταν της ζητηθεί, αναγκάζεται να εξετάζει όλες τις δυνατότητες ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, κατά τους οποίους η ζήτηση αιχμής αυξάνει κατακόρυφα και η διαθέσιμη ενέργεια που παράγεται στη χώρα μας μαζί με την ικανότητα των διασυνδέσεων δεν επαρκεί να την καλύψει.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιχείρηση θεωρεί ότι είναι υποχρέωσή της να εξετάσει μια λύση παρόμοια με αυτήν που της παρέχει η RWE, χωρίς να αποκλείει οποιαδήποτε άλλη πρόταση απ΄ όπου και εάν προέρχεται, αρκεί να είναι δεσμευτική ως προς τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού για τις θερινές περιόδους των ετών 2008 και εξής. Ήδη η ΔΕΗ εξετάζει και άλλες παρόμοιες προτάσεις.

Για τη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου, και δεδομένου ότι και αυτό αποτελεί εισαγόμενο καύσιμο του οποίου τα αποθέματα δεν εμφανίζουν επάρκεια μεγαλύτερη των επομένων 50 ετών, στόχος της ΔΕΗ είναι η διασφάλιση του μακροπρόθεσμου εφοδιασμού της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για κάθε λεπτό του Ευρώ που αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου ανά κυβικό μέτρο, σήμερα η ΔΕΗ επιβαρύνεται με ποσό που υπερβαίνει τα 20 εκατ. Ευρώ ετησίως.

Λόγω της εξάρτησης της ΔΕΗ από το φυσικό αέριο, η οποία θα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη με την προσθήκη νέων μονάδων, η ΔΕΗ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στον συγκεκριμένο τομέα. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος απόκτησης του 30% της ΔΕΠΑ.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η RWE δεν είναι μόνο μία εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα του ηλεκτρισμού αλλά και στον τομέα του φυσικού αερίου, το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας στον τομέα είναι αυτονόητο ότι αξίζει να μελετηθεί σοβαρά.

Για τη συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ σημειώνεται ότι η RWE έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, τομέας ο οποίος ενώ παρουσιάζει διεθνές ενδιαφέρον, δεν έχει ακόμη επαρκώς διερευνηθεί στη χώρα μας.
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας κατά την πάγια τακτική που ακολουθεί για την ανάπτυξή της.

Ανακεφαλαιώνοντας, πιστεύουμε ότι από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο ότι η ΔΕΗ δεν χρειάζεται ούτε και αναζητά στρατηγικό επενδυτή, αλλά επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξή της και μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με επιχειρηματικούς ομίλους, προς αμοιβαίο όφελος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.